Author Archives: admin

OOG-lijsttrekker René Hoijtink: Samen doen, samen sterk

Rene Hoitink

OOG-lijsttrekker René Hoijtink: “Samen doen, samen sterk” Hart voor de gemeente Oost Gelre en hart voor de burgers. Dat is wat de kandidaten van Onafhankelijken Oost Gelre (OOG) verbindt. OOG zet zich in voor een lokale samenleving die zich van onderaf ontwikkelt. Met eigen initiatief van burgers en een overheid die faciliteert en ruimte en zeggenschap geeft. “Ons team investeert in duurzame samenwerking met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties waarbij het gezamenlijke belang vooropstaat”, stelt lijsttrekker René Hoijtink. Samen met burgers, bedrijven, organisaties en coalitiepartners heeft OOG de afgelopen jaren al veel bereikt. “We zijn trots op het vertrouwen en het resultaat van de afgelopen vier jaar en willen het beleid graag voortzetten”, vertelt René Hoijtink, die als wethouder onder andere verantwoordelijk is voor de portefeuilles duurzaamheid en milieu, onderwijs en cultuur, verkeer en vervoer en participatie en werkgelegenheid en Programma Stad Groenlo. “We hebben met een enorm doorzettingsvermogen geknokt voor diverse ontwikkelingen zoals een inclusieve samenleving waarin plek is voor iedereen. De samenwerking tussen de Sociale Dienst Oost Achterhoek en de Hameland heeft vorm gekregen en er is ingezet op reguliere banen. Maar beschut werken blijft ook in de toekomst nodig! Verder vind ik het geweldig om te zien hoe programma’s als Kleurrijk Lichtenvoorde en Stad Groenlo en de herinrichting van grote en kleine kernen positief uitpakken op de zichtbaarheid en leefbaarheid van onze gemeente. Ook de komst van het expertisecentrum IEKC (Integraal Educatief Kind Centrum) in Lichtenvoorde draagt hieraan bij. Deze toekomstgerichte school voor een brede groep leerlingen is als expertisecentrum uniek in Nederland.” Energieneutraal Duurzaamheid, groen en milieu zijn bij OOG geen loze kreten. De partij heeft zich de afgelopen jaren hard gemaakt voor een circulaire economie en een energieneutrale gemeente. “Ik ben dan ook blij dat de Uitvoeringsagenda Energietransitie is vastgesteld en er nu gewerkt wordt aan een goed plan om onze gemeente in 2030 energieneutraal te maken”, zegt Hoijtink. “En dat is geen opgave voor morgen, maar voor vandaag! We moeten nú aan de slag met grootschalige projecten én we gaan nog meer inzetten op het stimuleren van particulieren en organisaties. Met subsidies, voorlichting en het ondersteunen van initiatieven.” Elkaar versterken Het gemotiveerde team van OOG kenmerkt zich door een grote verscheidenheid in achtergrond. Jong en oud, nieuw en ervaren, afkomstig uit kleine en grote plaatsen en mannen en vrouwen. Hoijtink: “Het zijn ijzersterke kandidaten met een diversiteit aan kennis en ervaring. Zij zijn een perfecte afvaardiging van de gemeente. Ze opereren niet alleen, ze versterken elkaar. Ik ben erg gemotiveerd om als lijsttrekker met dit team de komende gemeenteraadsverkiezingen in te gaan. We zijn een betrouwbare, betrokken, sociale, transparante en financieel degelijke partij die staat voor gemaakte afspraken. OOG gaat uit van eigen kracht en vaart altijd haar eigen koers om onze gemeente nog mooier, leuker en beter te maken. OOG zet de schijnwerpers op inwoners. We willen burgers meer zeggenschap geven over het dorp, de stad en wijk waar iemand woont, leeft en/of werkt. We doen het immers samen. Samen zijn we sterk! Met onze betrokken burgers en met ons geweldige team van enthousiaste kandidaten kijk ik vol vertrouwen uit naar de komende raadsperiode. Een periode, waarin OOG het verschil gaat maken door verder te werken aan een leefbare, sociale, inclusieve, duurzame en zelfstandige gemeente.” Meer informatie OOG gelooft in samen doen, samen sterk! Bent u het hiermee eens? Steun dan OOG op 21 maart. Kijk voor meer informatie op: oog-oostgelre en/of volg ons op Facebook of Twitter Lees meer »

OOG: een zelfstandig toegankelijk en zelfredzaam Oost Gelre

Ronald uitgelicht

OOG: een zelfstandig, toegankelijk en zelfredzaam Oost Gelre “Een samenleving waarin iedereen kan meedoen naar vermogen, waar burgers zelfredzaam zijn en de gemeente zelfstandig is. Dat past in de hedendaagse participatiemaatschappij, waar het draait om rechten én plichten.” Ronald Willering, OOG-kandidaat op plek 2 van de kieslijst, maakt zich hard voor een betrokken, toegankelijke en onafhankelijke gemeente. Burgers en gemeenten worden steeds zelfredzamer. Ook in Oost Gelre is succesvolle, duurzame samenwerking gemeengoed, ontplooien burgers initiatieven en geeft de gemeente de ruimte en trekt samen op. “Hierbij streeft OOG naar een gebruiksvriendelijke, veilige en toegankelijke leefomgeving”, vertelt Ronald Willering. De Lichtenvoordenaar werkt als adviseur van de Wethouder Economie en Werk en als juridisch adviseur Subsidieverlening bij de gemeente Enschede. Ook zet hij zich als mediator bij arbeidsconflicten in en is hij lid van de Raad van Toezicht van Stichting Accessibility, die zich sterk maakt voor digitale toegankelijkheid voor mensen met een functiebeperking. “OOG vindt een goede toegankelijkheid van gebouwen en openbare ruimte belangrijk. Een goede toegankelijkheid maakt meedoen in de samenleving voor mensen met een handicap mogelijk. Denk hierbij aan het onderwijs, werk, wonen en openbaar vervoer. Daarbij heeft de burger zelf verantwoordelijkheden. Met de directe omgeving en de kracht van de samenleving kunnen mensen veel zelf. Waar dat niet lukt, kan de gemeente aanvullende acties ondernemen. Een samenleving bestaat immers niet alleen uit rechten, maar ook uit plichten.” Zelfstandige gemeente Bij een participatiemaatschappij past volgens OOG een zelfstandige gemeente. Dit geeft meer ruimte om aandacht te hebben voor specifieke zaken voor Oost Gelre, vindt Ronald die inmiddels zes jaar ervaring heeft als gemeenteraadslid. “In één grote Achterhoekgemeente is het onmogelijk om te weten wat er speelt en voldoende contact te hebben met bewoners. Het gaat ten koste van de lokale democratie en vergroot de afstand tussen de gemeente en burgers. We zijn een krachtige, vitale gemeente met een goede financiële situatie. Als zelfstandige gemeente kunnen we bovendien een eigen identiteit in stand houden en zeggenschap houden over onze voorzieningen. Wel zijn wij voorstander van samenwerking op regionaal gebied voor gezamenlijke doelstellingen. OOG is van mening dat burgers een belangrijke rol spelen in een gemeente. Zij weten wat er speelt en waaraan behoefte is. OOG staat voor krachtenbundeling met behoud van autonomie, kleinschaligheid en samen met burgers!“ Meer informatie OOG gelooft in een zelfstandig, toegankelijk en zelfredzaam Oost Gelre! Bent u het hiermee eens? Steun dan OOG op 21 maart. Kijk voor meer informatie op: oog-oostgelre en/of volg ons op Facebook of Twitter     Lees meer »

OOG voor bruisende en vitale kernen

jose konings (3)

OOG voor bruisende en vitale kernen Leefbaarheid, duurzaamheid, veiligheid en vrijwilligersorganisaties in de gemeente Oost Gelre zijn voor OOG-kandidaat José Konings-Penterman (65) belangrijke aandachtsgebieden. De Groenlose, die zich verkiesbaar stelt op plek 3 is dan ook trots op de vele vrijwilligers in de gemeente. Vanuit haar roots heeft zij speciale aandacht voor het Programma Stad Groenlo. “Er zijn al veel successen behaald. Maar we zijn er nog niet.” José Konings-Penterman is de afgelopen jaren binnen OOG gegroeid tot een vaste en stabiele waarde in de fractie. Met haar goede dossierkennis en aandacht voor de hele gemeente levert zij een waardevolle bijdrage aan de fractie. De Groenlose werkt bij ATAG Benelux als medewerker Backoffice Projecten/Service Op Maat en is vrijwillig taalmaatje bij het Taalcafé Groenlo. Het is voor haar belangrijk dat iedereen in de gemeente goed kan wonen, werken, leven en recreëren. “Voorzieningen zijn onmisbaar voor de leefbaarheid. OOG vervult hierin een stimulerende en faciliterende rol. We willen aandacht voor aantrekkelijke centra, voldoende passende huisvesting, maatschappelijke voorzieningen, duurzaamheid en een sterk sociaal en cultureel leven. Ook stimuleren we toeristische voorzieningen en evenementen.” Programma Stad Groenlo Het Programma Stad Groenlo is volgens José een inspirerend voorbeeld van het behouden van de leefbaarheid van de stad en het versterken van de bedrijvigheid. Het plan heeft inmiddels de nodige vruchten afgeworpen. CC De Bron is verplaatst, het Cultureel Erfgoed de Grolse Linie is officieel een archeologisch rijksmonument, de Markt en de omgeving van de gracht zijn opgeknapt, woonstraten zijn heringericht, er zijn stadsmanagers aangesteld en het nieuwe sociaal-cultureel centrum De Mattelier is geopend. “Ook de nieuwe bierbrouwerij Brouwersnös draagt absoluut bij aan de aantrekkelijkheid van Groenlo. Het vrijwilligerswerk en de betrokkenheid en inzet van de bevolking voor de uitvoering van het programma zijn geweldig om te ervaren”, glimlacht José. “En dat is belangrijk voor de leefbaarheid. Er is al veel bereikt, maar we zijn we nog niet klaar. Denk aan de realisatie van het plaatselijk verbreden van de gracht en het ophogen van bruggen. Er ontstaan ook nieuwe initiatieven, waaraan OOG ruimte geeft. Samen met de kennis en kracht uit de lokale samenleving maken we deze plannen mogelijk. We komen onze beloftes na, gaan de samenwerking aan, doen mee met de inwoners in plaats van andersom. Dat zien we terug in betrokkenheid en vertrouwen.” Meer informatie OOG gelooft in bruisende en vitale kernen! Bent u het hiermee eens? Steun dan OOG op 21 maart. Kijk voor meer informatie op: oog-oostgelre en/of volg ons op Facebook of Twitter Lees meer »

OOG: recht van burgers om uit te dagen

freek (3)

OOG: recht van burgers om uit te dagen Overheidsparticipatie en kansen en kwaliteiten benutten om de leefbaarheid in de individuele kernen van Oost Gelre te vergroten. Dat is waar Onafhankelijken Oost Gelre voor staat. “Geef iedereen het recht de overheid uit te dagen met het Right to Challenge”, zegt Freek Jansen, nieuwkomer op plek 4 van de OOG-kieslijst. Een belangrijk uitgangspunt van OOG is het behoud van de eigen identiteit van de verschillende dorpen. OOG gelooft in de kracht van de samenleving en faciliteert initiatieven van burgers. “Daarbij streven we ernaar het Right to Challenge in te voeren”, vertelt Freek Jansen uit Mariënvelde. “Het is een middel om de leefbaarheid in dorpen en wijken te vergroten. De afgelopen jaren is er veel aandacht geweest voor burgerinitiatieven. OOG wil een stap verdergaan dan meedenken en meedoen. Burgers weten immers het best wat nodig is. Right to challenge is het recht van bewoners om de overheid uit te dagen als zij taken beter, slimmer of goedkoper kunnen uitvoeren. Met dit instrument kunnen inwoners meer zeggenschap krijgen. Vooral op het gebied van bouwen, onderwijs en leefbaarheid maar ook in gemeentetaken zie ik hierin mogelijkheden.” Plannen realiseren  Als wijkconsulent bij Wonion heeft Freek Jansen regionale en lokale plannen helpen realiseren en een zeer breed netwerk opgebouwd. “Leefbare kernen krijg je door te zorgen voor sociale binding en een slimme verbinding van voorzieningen”, stelt Freek. “Als oud-voorzitter van BMV Mariënvelde heb ik bijgedragen aan deze brede maatschappelijke voorziening voor verenigingen waar ook de zorgcoöperatie deel van uitmaakt. Vanuit de inwoners en met hulp van vele vrijwilligers hebben we dit ‘Dorpshuis van het jaar’ gebouwd. Ook de totstandkoming van de ‘Leefbaarheidsvisie kleine kernen Oost Gelre’ is een mooi voorbeeld van participatie. Een plan dat bovendien aansluit bij de standpunten van OOG. Samenwerking en breder denken, leiden tot succes. Dit is het best te realiseren met een onafhankelijke partij, die uitgaat van de lokale behoefte!” Meer informatie OOG gelooft in de kracht van de samenleving! Bent u het hiermee eens? Steun dan OOG op 21 maart. Kijk voor meer informatie op: oog-oostgelre en/of volg ons op Facebook of Twitter Lees meer »

OOG stimuleert bouwen naar behoefte

Bas uitgelicht

OOG stimuleert bouwen naar behoefte Onafhankelijken Oost Gelre (OOG) maakt zich sterk voor het afstemmen van woningbouw op de behoefte en vraag vanuit de lokale gemeenschap. Daarbij streven we naar creatieve en duurzame oplossingen, voor jong en oud, voor koop- en huurwoningen. “We richten ons bij voorkeur op verbouw en verduurzaming van bestaande huizen”, zegt OOG-kandidaat Bas Hooglugt. De provincie en gemeenten in de Achterhoek hebben in regionale woonagenda’s afspraken met elkaar gemaakt over de groei van de woningbouw. Die afspraken zijn gebaseerd op een bevolkingsprognose. Hoewel de bevolking in onze gemeente nu nog licht stijgt, krimpt deze na 2025 naar verwachting. “Daar moeten we rekening mee houden”, vertelt Lichtenvoordenaar Bas Hooglugt (41), kersverse OOG-kandidaat op plek 5 van de kieslijst én zoon van Ben Hooglugt, medeoprichter van OOG. “Het is belangrijk het woningaanbod af te stemmen op de huidige én toekomstige behoefte. Er komen kleinere huishoudens, we krijgen nieuwkomers, maar hebben ook te maken met uitstroom van oudere huishoudens en afname van gezinnen. Om leegstand in de toekomst te voorkomen, is OOG voorstander van een beheerste groei van nieuwbouwplannen.” Verduurzamen woningen Bas Hooglugt is bouwmarktmedewerker en in zijn vrije tijd bestuurslid van Hengelsportvereniging LHV de Rietvoorn. Hij kreeg de politiek met de paplepel ingegoten en wil van betekenis zijn voor de maatschappij. “Ik ben gedeeltelijk afgekeurd en wil graag wat terugdoen voor de lokale gemeenschap door maatschappelijk en politiek actief te zijn. OOG is voor mij dé partij die staat voor duurzame oplossingen. Op elk gebied. Naar onze mening zijn niet per se méér woningen de oplossing in Oost Gelre, maar eerder andere type huizen. OOG ziet oplossingen in het verbeteren van bestaande woningen door deze levensloopbestendig en duurzaam te maken. Daarom willen we de SVn-leningen stimuleren en de succesvolle gemeentelijke regeling ‘subsidie opplussen woningen’ voor senioren voortzetten. Ook zien we mogelijkheden voor starters door bestaande particuliere woningen te vervangen en verduurzamen of te splitsen in één of meerdere één-/tweepersoonswoningen.” Nieuwbouw OOG wil bouwen op plekken waar aangetoond is dat er daadwerkelijk kopers zijn voor nieuwe projecten. De nieuwbouwwijk Oldenhuis in Groenlo voor starters, senioren en gezinnen is een mooi voorbeeld van woningen zonder gasaansluiting, die ook nog eens energieneutraal zijn. Bas: “In goed overleg is een forse reductie van het aantal woningen gerealiseerd. Ook de nieuwbouw in Zieuwent en Zwolle zijn prachtige ontwikkelingen van bouwen naar behoefte. Binnenkort starten we samen met Harrevelds Belang een gezamenlijk onderzoek om de lokale woningbehoefte in kaart te brengen. OOG staat voor bouwen met focus op kwaliteit en lokaal maatwerk!” Meer informatie OOG staat voor bouwen naar behoefte én voor bouwen met toekomstvisie! Bent u het hiermee eens? Steun dan OOG op 21 maart. Kijk voor meer informatie op: oog-oostgelre en/of volg ons op Facebook of Twitter Lees meer »

OOG streeft naar toekomstbestendige landbouw en natuur

Paul

OOG streeft naar toekomstbestendige landbouw en natuur Het fraaie buitengebied van de gemeente Oost Gelre kenmerkt zich door agrarische activiteit en ruimte voor natuur, landschap en toerisme. Onafhankelijken Oost Gelre (OOG) hecht belang aan het bewaren van de prachtige natuur en het gevarieerde landschap. Het leefmilieu en de natuur in onze gemeente zijn belangrijke onderwerpen voor Paul Wallerbos, OOG-kandidaat op plek 6 van de kieslijst. OOG wil het bestaande karakter en de waarde van de natuur en het landschap zoveel mogelijk behouden en versterken. Die waarde is ook belangrijk in het kader van recreatie en toerisme in onze gemeente. Uiteraard zijn initiatieven en verbeteringen voor de economie in het buitengebied mogelijk, mits deze passen bij het karakter van het gebied. Deze uitgangspunten zijn voor natuurliefhebber en duurzaamheidsspecialist Paul Wallerbos (50) een stimulans om politiek actief te zijn. Als adviseur bij DOORadvies in Borculo helpt de geboren en getogen Grollenaar het MKB stappen te zetten in energiebesparing en naar een circulaire economie. Ook als vrijwilliger is hij ‘groen’ actief bij de Energiecoöperatie Groenkracht Groenlo, de Stichting Mooi Groenlo, de Bomenstichting Achterhoek en de Klankbordgroep Grolse Weiden. “OOG is voor mij de enige partij binnen Oost Gelre die voortdurend door een duurzame bril kijkt en stuurt op economische en maatschappelijk verantwoorde ontwikkelingen”, is de ervaring van Wallerbos, die sinds 2012 actief is in de gemeentepolitiek voor OOG. “Ik ben dan ook zeer content met ontwikkelingen als het uitvoeringsplan voor de Besselinkschans dat al lang hoog op de agenda van OOG stond. Nieuwe natuur is ontstaan. Ook het terugbrengen van honderden solitaire bomen en de aanleg van retentiegebieden in samenwerking met het Waterschap hebben het landschap verfraaid.” Natuur-inclusieve landbouw Het landschap in Oost Gelre moet uiteraard ook ruimte bieden aan economische ontwikkelingen. Volgens OOG kan het agrarisch bedrijf hand in hand gaan met de ontwikkeling van natuur en landschap. “We zijn dan ook tegen schaalvergroting en megastallen zoals gepland in Lievelde en Harreveld“, aldus Wallerbos. “Dergelijke grote bedrijven passen niet in ons kleinschalige landschap. Naast overlast staat het dierenwelzijn ernstig onder druk. Agrariërs moeten zich meer richten op duurzaamheid, diervriendelijkheid, kwaliteit en natuur en landschap. Willen we het verlies aan natuur op het platteland tegengaan dan vormt natuur-inclusieve landbouw de toekomst voor economisch gezonde boerenbedrijven. Circulaire landbouw is in de ogen van OOG de oplossing om boeren weer een toekomst en continuïteit te bieden. Wij zijn voorstander van een grondgebonden veehouderij en het afzetten van mest op een ecologisch verantwoorde wijze in de directe omgeving. Hierdoor wordt risicovolle en ongewenste grootschalige mestverwerking, zoals gepland in Groenlo, overbodig. Om de circulaire economie te stimuleren, pleit OOG voor een gemeentelijk revolverend fonds. Investeringen in technologieën, ondernemerschap en natuurlijke hulpbronnen leiden niet alleen tot milieuwinst maar ook tot nieuwe inkomsten en een hogere bedrijvigheid. En daarmee versterken we de aantrekkingskracht van onze gemeente!” Meer informatie OOG zet zich in voor een leefbare, toekomstbestendige en duurzame gemeente. Gaan de landbouw en natuur u ook aan het hart? Steun dan OOG op 21 maart.  Volg ons op Facebook of Twitter Lees meer »

Kleinschaligheid en maatwerk in zorg en onderwijs

Carolien uitgelicht

Kleinschaligheid en maatwerk in zorg en onderwijs Onafhankelijken Oost Gelre (OOG) werkt aan de leefbaarheid in de gemeente. We maken ons al jaren hard voor kwalitatief goed onderwijs dichtbij, kleinschaligheid en de menselijke maat in de zorg. Participatie van burgers bij de plannen, zelfredzaamheid en eigen regie zijn daarbij uitgangspunten. OOG is van mening dat de rol van een basisschool in de kleine kernen cruciaal is. We ondersteunen de leefbaarheidsvisie van de dorpen waarin de dorpsbelangenorganisaties streven naar ‘ieder dorp een eigen basisschool.’ Carolien Sonderen is kandidaat op plek 7 van de OOG-kieslijst. Ze is geboren en getogen in Zieuwent en weet uit ervaring hoe belangrijk het verenigingsleven en basisvoorzieningen zijn voor kleine kernen. Zelf vervulde ze diverse vrijwilligersfuncties. “De aanwezigheid van onderwijs is van belang voor een vitale gemeenschap”, vindt Carolien die met haar gezin sinds een aantal jaren in Harreveld woont. “OOG sluit haar ogen niet voor toekomstige terugloop van leerlingaantallen. Wanneer de kwaliteit van onderwijs in het geding komt, zijn er diverse mogelijkheden om een basisschool in stand te houden. Zo kunnen scholen en schoolbesturen gebruikmaken van elkaars expertise en van het toekomstig Integraal Kind Centrum in Lichtenvoorde.” Maatwerk in zorg Het sociaal domein is met de decentralisatie dichter bij de burgers georganiseerd. Nu de transformatie (ánders organiseren) op gang komt, streeft OOG naar kleinschaligheid en het persoonlijke karakter van de zorg. “De vakmensen zijn weer aan zet, zij weten immers het best wat hun cliënten willen en nodig hebben”, vertelt Carolien, die haar sporen heeft verdiend in de zorg. Na organisaties als Antoniushove en Lindenhout werkt zij momenteel bij Kalorama, een instelling voor mensen met specifieke zorgvragen. “Schaalvergroting en het optuigen van organisatiesystemen leiden tot monopolievorming en minder flexibiliteit, klantgerichtheid en kwaliteit. Kwaliteit van zorg moet voorrang hebben op de financiën. Een heldere, gemeentelijke visie op de organisatie is daarbij een voorwaarde. OOG streeft naar zelfregie van de cliënt en pleit voor eenvoudige procedures, transparantie over de kwaliteit en zo min mogelijk bureaucratie. Daar waar het niet meer lukt, is het belangrijk burgers te faciliteren. We zijn voorstander van diversiteit in het aanbod van passende zorg zodat zorgbehoevende burgers zelf een keuze kunnen maken uit de hulpverleners. Om cliënt(burger)-participatie in de zorg meer podium te bieden, pleiten we voor een Cliëntenraad Oost Gelre.” Samenwerking Voor de jeugdzorg ziet Carolien oplossingen in de samenwerking tussen lokale, regionale en landelijke jeugdzorgaanbieders en gemeenten. “De kwaliteit van zorg wordt bepaald door de verbinding tussen cliënt en hulpverlener. Dat geldt overigens voor alle vormen van zorg. Geef de vakmensen de ruimte om te bedenken en te doen wat goed is voor hun cliënten. En doe dat samen met die cliënten. Waar verbinding is zijn regels vaak niet nodig, waar regels zijn is vaak geen verbinding.” Meer informatie OOG pleit voor onderwijs in alle kernen en zorg op maat. Kunt u zich hierin vinden? Stem dan op 21 maart op OOG. Kijk voor alle speerpunten van OOG op: oog-oostgelre en/of volg ons op Facebook of Twitter Lees meer »

OOG voor belangen van senioren

Marlou uitgelicht

OOG voor de belangen van senioren Het aantal ouderen in Oost Gelre neemt de komende jaren toe. Onafhankelijken Oost Gelre (OOG) vindt het belangrijk dat senioren deel blijven uitmaken van de lokale samenleving. Daarom willen we aandacht besteden aan thema’s als huisvesting en sociale participatie. OOG-kandidaat Marlou Spekschoor (27) brengt de nodige praktijkervaring en kennis mee. OOG zet zich in voor de belangen van senioren in de gemeente. Zo pleiten we voor een goede huisvesting en staan eenzaamheid onder ouderen en sociale participatie hoog op de agenda. We staan voor een veilige samenleving. Onder veiligheid verstaan we goed begaanbare wegen, gebouwen en fietspaden, maar ook sociale veiligheid. Marlou Spekschoor (27) uit Lichtenvoorde is nieuwkomer op de OOG-kieslijst op plek 8. De doelgroep ouderen gaat haar aan het hart. Marlou is geboren en getogen in Zieuwent, volgde de Hbo-opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening en behaalde een masteropleiding bestuurskunde. Ze werkt bij het Kennisnetwerk Kwetsbare Ouderen West-Achterhoek en is kwaliteitsmedewerker bij Stichting Markenheem, dat diensten levert op het gebied van wonen, welzijn en zorg aan ouderen. “Bij deze organisaties staat de cliënt centraal, dat vind ik belangrijk”, vertelt Marlou. “OOG pleit ook voor de menselijke maat in onze gemeente, voor kleinschaligheid en voor een maatschappij waarin mensen elkaar kennen en je een beroep op elkaar kunt doen. Dat is nodig bij ouderenzorg. Hierin spelen vrijwilligers en mantelzorgers een belangrijke rol.” Levensloopbestendige woningen Er wordt steeds meer zelfredzaamheid van mensen verwacht. In het kader van ouderenzorg streeft OOG naar het afstemmen van het woningaanbod op de behoeften van ouderen. “Senioren moeten zo lang mogelijk in hun vertrouwde woonomgeving kunnen blijven wonen met voldoende zorg op maat”, vindt Marlou. “Om woningen levensloopbestendig te maken, is het van belang dat er voorzieningen zijn aangebracht voor als het niet meer vanzelf gaat. Voorzieningen die bijdragen aan de veiligheid en het comfort. OOG is dan ook voorstander van de succesvolle regeling ‘subsidie opplussen woningen’.” Sociale participatie Participatie van ouderen in de Oost Gelrese samenleving is van het grootste belang. Als ouderen langer zelfstandig blijven wonen, is de kans op eenzaamheid groter. OOG ondersteunt initiatieven die het contact tussen en met ouderen in de wijken stimuleren zoals Bakkie Doen en Minisoos in Harreveld, het Koffie-uurtje in Zieuwent en de Bibliotheek op School in alle kleine kernen. Marlou: “Dorpshuizen zijn belangrijke ontmoetingsplaatsen in de kleine kernen. Met de WMO-functie, die er is ondergebracht, kunnen ouderen dichtbij zaken zelf regelen. Daarnaast dragen sporten en bewegen bij aan het versterken van sociale netwerken en zelfredzaamheid én versterkt het de gezondheid. OOG is van mening dat sportbeoefening bij voorkeur in het eigen dorp moet kunnen en stimuleert de breedtesport. Zelf handbal ik bij Pacelli in Zieuwent. Iedereen moet toch kunnen blijven sporten en bewegen!” Meer informatie OOG maakt zich hard voor gemeentelijke ondersteuning van burgerinitiatieven voor ouderenzorg. Vindt u dat belangrijk? Stem dan op 21 maart op OOG.   Volg ons op Facebook of Twitter Lees meer »

Vrijwilligers vormen de ruggengraat van de samenleving

Ewald uitgelicht

OOG: “Vrijwilligers vormen de ruggengraat van onze samenleving” Vrijwilligers vormen de motor van het rijke verenigingsleven in Oost Gelre. Hoewel dit over het algemeen wordt onderkend, pleit OOG voor het nog beter faciliteren van vrijwilligers en hun organisaties. Iemand die dit van harte ondersteunt en zelf actief vrijwilliger is, is Ewald Berendsen (32), nieuwkomer op de OOG-kandidatenlijst op plek 9. Elke vereniging en elk project in de gemeente Oost Gelre kan alleen bestaan als het beschikt over een actief bestuur en mensen die op welke wijze dan ook de handen uit de mouwen steken. Vrijwilligers vormen de ruggengraat van onze gemeente. Dankzij hen hebben we een sterke gemeente, waarin we elkaar kennen en helpen. Al jaren zet OOG zich in voor de inwoners van en de betrokkenheid bij de lokale samenleving. Onze verenigingen, maatschappelijke organisaties en evenementen zijn de plekken waarop we elkaar ontmoeten. OOG wil het verenigingsleven versterken en vrijwilligerswerk bevorderen, waardoor de leefbaarheid wordt vergroot. Actief vrijwilliger Ewald Berendsen kan zich helemaal vinden in het gedachtegoed van OOG. Na het volgen van de cursus Politiek Actief en een kennismaking besloot hij zich kandidaat te stellen voor het raadslidschap. De geboren en getogen Lichtenvoordenaar is werkzaam bij Bribus Keukens en lokaal zeer actief als vrijwilliger. “Als kind al was ik betrokken bij het Bloemencorso in Lichtenvoorde en momenteel ben ik voorzitter van corsogroep Lansink Bluiminck. Ook ben ik kaderlid en al 24 jaar spelend lid van LIVO, de Lichtenvoordse Zwem- en Poloclub. Voor vrijwilligerswerk zijn motivatie en betrokkenheid onontbeerlijk. Dat is echter geen vanzelfsprekendheid. OOG zet zich in voor en luistert naar de burgers.” Initiatieven Voor de toekomstige leefbaarheid in de gemeente is het van belang de jeugd te stimuleren en verenigingen te ondersteunen door ideeën en initiatieven te faciliteren, vindt Berendsen. “OOG heeft enkele prachtige verenigingsinitiatieven ondersteund zoals de bouwplannen en locaties van hallen voor de bouw van corsowagens. Ook heeft de partij het initiatief Lokalen en de Vereniging voor Oudheidkunde aan een nieuw onderkomen geholpen en de BMV in Mariënvelde vanaf het begin volop gesteund. Een ander initiatief waarop ik uiteraard trots ben, is het verwarmen van het zwembadwater van Meekenesch met het koelwater van de BIR-vergister. Hierdoor sloegen we twee vliegen in één klap. Een duurzame oplossing voor de vrijkomende energie van BIR én een forse besparing op de energiekosten van het zwembad. Een zwembad dat door vrijwilligers wordt gerund. Met het oog op een energieneutraal Oost Gelre heeft OOG verder stappen gemaakt door met succes te pleiten voor financiële steun aan de energiecorporaties in Groenlo, Zieuwent en Vragender. Ook dit zijn initiatieven van vrijwilligers. Belangrijk uitgangspunt voor de steun is dat we altijd kijken vanuit het oogpunt van vrijwilligers.” Meer informatie OOG is trots op alle vrijwilligers in de gemeente Oost Gelre. Zij verdienen steun! Bent u het hiermee eens? Steun dan OOG op 21 maart. Volg ons op Facebook of Twitter Lees meer »

Geef Lichtenvoorde kleur

Herman uitgelicht

OOG maakt zich sterk voor een bruisend en kleurrijk Lichtenvoorde Met de naderende gemeenteraadsverkiezingen in maart werkt Onafhankelijken Oost Gelre (OOG) de komende tijd nog meer aan haar herkenbaarheid. In de visie van de partij gaat het bij campagnevoeren om mensen die het verschil maken. De komende weken belichten we onze standpunten en stellen we kandidaten aan u voor. Dichtbij huis wil OOG het verschil maken en de stem van de burger laten klinken. Iemand die stevig geworteld is in de Lichtenvoordse samenleving is Herman ter Haar. De voorzitter van de Stichting Bloemencorso is werkzaam bij de districtsrecherche en staat op nummer 12 van de OOG-kieslijst. Ter Haar heeft veel affiniteit met lokale ontwikkelingen die de leefbaarheid bevorderen. Hij noemt als voorbeeld het programma ‘Geef Lichtenvoorde Kleur’, waarin de koers voor de toekomst van Lichtenvoorde is vastgesteld. “Lichtenvoorde moet in 2025 een kleurrijke ‘hotspot’ zijn in de Achterhoek. Het programma is realistisch en bevat thema’s als sociale leefbaarheid, werkgelegenheid, recreatie, evenementen, centrumontwikkeling, bereikbaarheid en cultuur. OOG geeft steun aan de plannen en staat voor samenwerking met burgers, eigen initiatieven en inzet. Dat komt volop tot uiting in de plannen van ‘Geef Lichtenvoorde Kleur’.” Interactief Inwoners, organisaties en ondernemers hebben ideeën voor ‘Geef Lichtenvoorde Kleur’ aangereikt. Met een interactieve aanpak is al veel bereikt. “Het centrum van Lichtenvoorde is opgeknapt en de minder aantrekkelijke plekken worden de komende tijd aangepakt”, vertelt Ter Haar. “Zo wordt ingezet op een succesvolle afronding van het plan Nieuwmarkt, zijn er plannen voor het aanpakken van de verpauperde panden in de Dijkstraat en Koemstraat en voor de herinrichting van de Bonifatiushof. Ook is met kleurrijke muurschilderijen op verzoek van burgers meer kunst en kleur in de straten tot stand gekomen. Als voorzitter van de Stichting Bloemencorso ben ik bovendien erg blij met de lancering van de bloemenroutes en zou ik graag zien dat het corso een museum krijgt voor belangstellenden. OOG is een groot voorstander van het steunen van tradities en gebruiken, evenementen en het verenigingsleven. Niet alleen omdat het mensen verbindt, ook omdat het goed is voor de economische en toeristische ontwikkeling.” Onafhankelijk Herman ter Haar brengt als OOG-kandidaat waardevolle kennis en ervaring en een groot netwerk mee vanuit Lichtenvoorde. Hij benadrukt echter dat hij niet de intentie heeft raadslid te worden. “Ik heb voor het OOG-lidmaatschap gekozen omdat deze onafhankelijke partij vrij is keuzes te maken in wat het beste is voor onze gemeente. OOG wil dus niet gehinderd worden door landelijke invloeden. Hoewel ik geen tijd vrij kan maken als raadslid, ondersteun ik de partij graag op alle gebieden. OOG heeft hele sterke, gevarieerde kandidaten die de gemeente kennen en voelen.” Meer informatie Vindt u burgerinitiatief en leefbaarheid in Oost Gelre van belang? Stem dan op 21 maart op één van de kandidaten van OOG. Volg ons op Facebook of Twitter. Lees meer »