Author Archives: admin

OOG – Kieslijst 2018 – een mix van ervaring en nieuw, jong elan

logo OOG

De kieslijst van Onafhankelijken Oost Gelre (OOG) voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 is in de ledenvergadering van 22 november jongstleden vastgesteld. Naast vertrouwde vertegenwoordigers is er ook een aantal nieuwe gezichten. De lijst is een goede vertegenwoordiging van de lokale bevolking: een mix van jong en oud, ervaring en nieuw talent, kleine kernen en grotere plaatsen en mannen en vrouwen. De kandidatenlijst wordt aangevoerd door René Hoijtink. Het nieuwe boegbeeld neemt hiermee het stokje over van Vincent van Uem, die zichzelf onderaan de lijst heeft laten plaatsen als lijstduwer. Hoijtink is een ervaren politicus en al bijna acht jaar wethouder met portefeuilles waaronder participatie en werkgelegenheid en duurzaamheid en milieu. Ook een opvallende wijziging is de positie van Frits Schmidt, die net als Van Uem heeft besloten als lijstduwer te fungeren. De tweede en derde plaats op de lijst worden ingenomen door Ronald Willering en José Konings. Ook Paul Wallerbos ondersteunt lijsttrekker Hoijtink en stelt zich verkiesbaar op de zesde plaats. Allemaal kandidaten met een flinke dosis ervaring, een sterke achterban en goed geworteld in de lokale samenleving. Carolien Sonderen, die aangegeven heeft een stapje terug te willen doen, staat op de zevende plaats. Bij groei van het aantal zetels voor de partij draagt zij met haar politieke ervaring bij aan een evenwichtige balans tussen ervaring en vernieuwing. Vernieuwing Naast een stuk ervaring kiest OOG bewust voor de toekomst. De partij is er dan ook trots op nieuwelingen en jonge kandidaten te mogen verwelkomen. De hoogste nieuwkomers op positie 4 en 5 zijn Freek Jansen, werkzaam bij Wonion als wijkconsulent en voormalig projectmanager van BMV uit Mariënvelde en Bas Hooglugt uit Lichtenvoorde, in het dagelijks leven werkzaam bij een bouwmarkt. Naast andere mannelijke kandidaten waaronder Ewald Berendsen, werkzaam in de sales bij Bribus B.V. en Herman ter Haar, groepschef recherche en voorzitter van de Stichting Bloemencorso Lichtenvoorde, kenmerkt de lijst zich door een aantal nieuwe jonge vrouwen: Marlou Spekschoor uit Lichtenvoorde en Maaike Böcker en Bianca Tolkamp, beiden uit Harreveld. René Hoijtink: “Ik ben onder de indruk van de kwaliteit van deze kandidaten en dankbaar en trots dat zij zich willen inzetten voor onze partij en de regio waar zij vandaan komen. OOG gaat dan ook met het volste vertrouwen de gemeenteraadsverkiezingen tegemoet.” Over de partij OOG staat als onafhankelijke partij voor de mens en de omgeving en voor lokale situaties en thema’s. Bekende speerpunten zijn lokaal, duurzaam, omgeving, groen, sociaal, menselijke maat, leefbaarheid en de eigen kracht van de burger. Naast een aantal nieuwe onderwerpen en wensen keren de vertrouwde punten van OOG terug in het nieuwe verkiezingsprogramma, dat momenteel wordt opgesteld voor de komende vier jaar. Kieslijst en campagne Maar liefst 22 enthousiaste inwoners uit Oost Gelre zijn te vinden op de lijst van OOG. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 stellen we de kandidaten de komende maanden nog nader aan u voor. Momenteel wordt er hard gewerkt aan de voorbereidingen van de campagne. Wilt u op de hoogte blijven? Volg ons dan op Facebook: @OnafhankelijkenOostGelre en Twitter: @OOG_OostGelre. De volledige lijst is te vinden via deze link (pdf). Lees meer »

Aanpassingen kruising Hamelandweg en N18 gereed

Kruising hamelandweg n18

In de afgelopen maanden is hard gewerkt aan de verbetering van de kruising Hamelandweg en de N18. De oude directe oversteek van de Heringsaweg over de N18 naar de secundaire Europaweg is nu gesloten en meer opgeschoven in de richting van de grote kruising. De oversteek maakt nu onderdeel uit van de verkeerslichtenregeling. Hierdoor is de veiligheid ter plaatse aanmerkelijk verbeterd. OOG geeft hoge prioriteit aan het oplossen van knelpunten in de verkeersveiligheid. oude oversteek is nu gesloten de nieuwe situatie waarbij de oversteek van plaatselijk verkeer een stuk veiliger is geworden Lees meer »

Molen Hermien te Harreveld

Molen Harreveld

De molen Hermien draagt de naam van de eigenaresse Hermien Wolterink-Domhof. Zij overleed eerder dit jaar op 92-jarige leeftijd. De zorg voor het behoud van deze beltkorenmolen blijft in handen van de Stichting Instandhouding Beltkorenmolen Hermien. Een goed voorbeeld van de inzet van vrijwilligers die het erfgoed van onze gemeente een warm hart toedragen. OOG maakt zich sterk voor het behoud van ons erfgoed. Lees meer »

Natuur en landschap grote winnaar

natuurEnLandschapGroteWinnaar2

Op dinsdag 1 maart 2016 is de gemeenteraad van Oost Gelre in ruime meerderheid akkoord gegaan met de uitvoeringsplannen voor de Besselinkschans. De plannen zullen de al aanwezige kwaliteiten van het gebied versterken. In een participatieproces met alle betrokkenen is een uitvoeringsplan voor de Besselinkschans ontwikkeld dat wateropgave, recreatie, agrarische activiteit, landschap, natuur, sport, ondernemen, cultuurhistorie en wonen met elkaar in balans heeft gebracht. Met deze stap is het gebiedsproces van de Besselinkschans voltooid. Dit plan stond al jaren hoog op de agenda van OOG en wij zijn verheugd dat de gemeenteraad haar akkoord heeft gegeven. De gebied vertegenwoordigt een meerwaarde voor Oost Gelre als evenementengemeente en heeft een grote aantrekkingskracht voor recreatie en toerisme     een opknapbeurt voor o.a. de Engelse Schans is nodig Lees meer »

Bouw BMV Mariënvelde gaat voorspoedig

bmv marienvelde

De bouw van de Brede Maatschappelijke Voorziening (BMV) gaat voorspoedig. Het dak zit er op en er wordt momenteel hard aan de binnenkant gewerkt. De fractie van OOG steunde dit initiatief van harte. Het is een project voor en door Mariënvelde. Een goed voorbeeld van initiatieven vanuit de burgerij. De voorziening behelst naast sport, ontmoeten, verbinden, ontspanning en dagbesteding ook een zorgcorporatie. Die combinatie is redelijk uniek en z’n tijd ver vooruit. voorzijde vanaf de Waalderweg achterzijde vanaf de sportvelden Lees meer »

Sloop van de Bond in Harreveld is in volle gang

Sloop De Bond Harreveld

-Bouwen naar behoefte- staat in het coalitieakkoord. Nieuwbouwwoningen zijn tegenwoordig echter geen vanzelfsprekende zaak meer. In Harreveld hebben jongeren de koppen bij elkaar gestoken en een prachtig plan ontwikkeld onder de naam CPO De Bond. Door samen te bouwen en de aanbesteding goed te regelen is een fraai plan ontstaan met betaalbare woningen. De sloop van de bestaand fabriek van For Farmers, beter bekend onder de naam De Bond, is begonnen. Daarna volgt de sanering van de grond om vervolgens te kunnen beginnen met de nieuwbouw. Lees meer »

Een OOGenblik m.b.t. de veehouderij in Oost Gelre.

logo OOG

De ongewenste effecten van de schaalvergroting in de agrarische sector staan momenteel landelijk ter discussie, ook in de gemeente Oost Gelre. OOG streeft naar een duurzame landbouw en veehouderij waarbij een gezonde balans tussen het agrarisch buitengebied, de toerisme-recreatiesector en de leefbaarheid van de bewoners in het buitengebied niet verstoord mag worden. Daarom is OOG tegen de vestiging van grootschalige veehouderijen en de daarmee gepaard gaande te grote (mega)stallen in onze gemeente. Helaas zien we dat er (zeker nu o.a. het melkquotum is opgeheven) zowel rondom onze kleine als grote kernen steeds grotere veestallen worden opgetrokken, waarbij ook regelmatig de landschappelijke inpassing te wensen over laat. OOG begrijpt weliswaar dat de gemeente m.b.t. de uitbreiding van intensieve veehouderij gebonden is aan regels voortkomend uit bestaande vastgestelde bestemmingsplannen. Wij concluderen echter aan de hand van een aantal actuele ontwikkelingen in het buitengebied dat deze regels niet meer voldoen en conflictsituaties oproepen. Volgens OOG moet het daarom mogelijk zijn de bestaande bestemmingsplannen te actualiseren naar de nieuw ontstane situatie. Daarnaast vindt OOG dat er voor agrarische ontwikkelingen maatwerk geleverd moet kunnen worden. OOG zal daarom dit thema rondom de schaalvergroting in de agrarische sector de komende tijd regelmatig op de politieke agenda zetten, van zowel het college als de gemeenteraad. O.a. op onze facebook site “OOG Oost Gelre” of op www.oog-oostgelre.nl kunt u de laatste ontwikkelingen volgen over dit onderwerp. Namens de fractie van OOG Oost Gelre, Ronald Willering. Lees meer »

Motiemarkt bij Den Diek te Lichtenvoorde!!

logo OOG

Op donderdagavond 10 december a.s. organiseert OOG een Motiemarkt bij Den Diek te Lichtenvoorde. Wat is een Motiemarkt? Bij een motiemarkt kunnen verenigingen, personen of andere organisaties met plannen/suggesties/ideetjes komen om Lichtenvoorde nog mooier en beter te maken. Een goed plan wordt door de fractie van OOG geadopteerd en als motie (dit is een krachtige aanbeveling van de gemeenteraad) ingebracht. Wanneer de motie door de meerderheid van de gemeenteraad wordt overgenomen leidt dit tot een voorstel dat over het algemeen door het College wordt uitgevoerd. Plannen hoeven niet tot in detail te zijn uitgewerkt maar het is natuurlijk wel prettig wanneer ze op een enthousiaste manier worden ingebracht en iets bijdragen aan de ontwikkeling van Lichtenvoorde. Uiteraard kunnen we gezamenlijk kijken wat er voor nodig is om plannen echt te realiseren. Voor wie de Motiemarkt wil bezoeken is het uiteraard niet nodig je aan te melden, heb je een voorstel en wil je hiervoor wat ruimte claimen dan vinden we het wel prettig om de aanmelding van te voren te ontvangen.   Wanneer: donderdag 10 december om 19.30 uur Waar: Den Diek te Lichtenvoorde   Namens OOG, Ronald Willering *protected email* tel: 06-51338170 Lees meer »

Oogenblik op de Raad van dinsdag 20 oktober jl.

logo OOG

Een korte raadsvergadering met slechts 2 inhoudelijke onderwerpen. Wellicht dat de verschillende fracties dit moment aangrijpen om zich alvast voor te bereiden op de Begrotingsraad van 3 november a.s. Stadsverwarming: Een aantal initiatiefnemers heeft in Lichtenvoorde het plan opgevat voor het uitrollen van een stadsverwarmingsnet. De initiatiefnemers hebben zich verenigd in de stichting Energiek. Door de restwarmte te gebruiken die vrijkomt bij de industriële restwarmteverwerker BIR te Lichtenvoorde kunnen het zwembad Meekenesch, Antoniushoeve en het Gemeentehuis worden voorzien van stadsverwarming. Een sympathiek plan, overtollige restwarmte gebruiken is immers prima voor het duurzamer maken van Oost Gelre. Aan de Raad werd gevraagd een bedrag van eur 500.000 À fonds perdu beschikbaar te stellen. Dit is een geldlening maar feitelijk zien we dit bedrag niet meer terug. Suggestie aan het College om dergelijke raadsvoorstellen voortaan wat begrijpelijker en inzichtelijker te presenteren. Want: is het erg dat we dit bedrag niet meer terug ontvangen? Wij denken van niet. Immers: het gaat hier om een investering die de energielasten van met name het Zwembad enorm drukt en dus goed is voor de continuïteit van de bedrijfsvoering. Bovendien is het niet realistisch een geldlening te verstrekken aan een stichting die zelf geen middelen heeft. We hebben dan ook met verbazing kennisgenomen van het voorstel van de VVD om het bedrag te lenen; te meer dit voorstel tijdens de raadsvergadering naar voren kwam zonder dat dit was besproken met de initiatiefnemers. Wat nu wanneer de stichting dit helemaal niet zag zitten? Hadden we dan een raadsbesluit gehad dat niet kon worden uitgevoerd? Wie het weet mag het zeggen. De Raad heeft dit  initiatief bij meerderheid aangenomen, wij wensen de stichting heel veel succes. Kadernota Basismobiliteit: zoals mogelijk bekend houdt de Regiotaxi per 1 januari 2017 op te bestaan. Hiermee houdt het vervoer van mensen die een indicatie hebben niet op per die datum maar is de gemeente verantwoordelijk voor dit vervoer daar waar dit nu de provincie is. Wij zien dit als een nieuwe kans om het vervoer voor doelgroepen slimmer te organiseren en daar waar mogelijk te ontschotten. Uitgangspunt is dat iedereen kan meedoen; ook mensen die geen indicatie hebben bijvoorbeeld op momenten dat regulier openbaar vervoer niet beschikbaar is. We hebben specifiek aandacht gevraagd voor het vervoer naar Duitsland. We hebben de mond vol van het samenwerken met Duitsland; echter: maar al te vaak, en ook in dit geval, zien we dat hier maar weinig van terecht komt wanneer concrete plannen worden uitgewerkt. We hebben het College gevraagd hiermee de boer op te gaan en met concrete plannen te komen voor beter vervoer naar Duitsland, dit geldt voor doelgroepenvervoer maar natuurlijk ook voor openbaar vervoer. Aan het College hebben we de suggestie meegegeven een bijeenkomst te organiseren met duitse en nederlandse vervoerders om spijkers met koppen te kunnen slaan.   Namens fractie OOG Ronald Willering Lees meer »

Ogenblik op de Raad van 22 september jl.

logo OOG

Het betrof de eerste raadsvergadering na de vakantie. Na de volgende vergadering kunt u nog beter controleren of mijn verslag juist is, dan gaan we namelijk live en zijn onze vergaderingen via het internet te volgen; houd de berichtgeving hierover in de gaten. Raadsvragen: We hebben een paar vragen gesteld in het vragenuur. Sociaal domein: het is nu bijna negen maanden geleden dat de gemeente de taken op het gebied van Jeugdzorg, WMO en Participatie op zich heeft genomen. Tijd voor een balans: valt nu werkelijk niemand tussen wal en schip zoals het College ons had beloofd? Het antwoord is niet zo makkelijk te geven. We zijn afhankelijk van cijfers die we van instellingen krijgen over wachtlijsten, toch is en blijft de gemeente verantwoordelijk en aanspreekbaar. Neemt u vooral contact op met de gemeente wanneer u denkt tussen wal en schip te vallen. Topsalarissen in de publieke sector: Oost Gelre is mede-aandeelhouder van Alliander, onze netbeheerder. Afgelopen weken kwam naar buiten dat er mensen zijn die daar 400.000 Euroo per jaar verdienen, ruim boven de Balkenende-norm. We zijn hierover zeer ontstemd en vinden dat we er ons voor moeten inzetten dat dit soort praktijken verleden tijd zijn. Ons signaal is goed overgekomen denken we. Huisvesting cultureel centrum de Bron: de Raad werd gevraagd een bedrag van ongeveer 2 mln. Beschikbaar te stellen voor huisvesting van Bron in Groenlo. Om dit mogelijk te maken moet een deel van het kantoor en bijbehorende villa worden aangekocht. Het gaat om een culturele voorziening die past in het Programma Stad Groenlo en binnen het Haltermodel dat uit gaat van publiekstrekkers aan beide uiteinden van het winkelgebied. De gemeente is geen makelaar in onroerend goed maar het betrof hier een deal die voor de inwoners en gemeente financieel en cultureel veel voordelen biedt. Het vermeende plan van City Lido is er daadwerkelijk nooit gekomen en voor zover het er was betrof het een paar getallen op de achterkant van een sigarendoos; volstrekt onverantwoord om op een dergelijke wijze met gemeenschapsgeld om te gaan. Het College speelde in de ogen van de VVD voor Sinterklaas, leuk bedachte woordspeling die echter geen recht doet aan het verdienmodel, zowel financieel als cultureel.   Namens fractie OOG Ronald Willering Lees meer »