Laatste nieuws

Oogenblik na de Raad van 21 april jl.

logo OOG

Het was een raadsvergadering waarvoor het nauwelijks de moeite waard was het licht aan te steken. Als partij die gaat en staat voor Duurzaamheid lastig uit te leggen. Ruimte voor het stellen van vragen tijdens het gebruikelijke punt Vragenuur was er wel en daar hebben wij dan ook gebruik van gemaakt. Recent is een onderzoek verschenen over de overlast van jongeren per gemeente. Afgezet tegen andere vergelijkbare gemeenten doet Oost Gelre het goed. Dit is natuurlijk heel mooi nieuws. Toch roept dit wel de vraag op waar de meldingen van overlast vandaan komen. Wanneer het bijvoorbeeld zo is dat die uit Harreveld komen en er een relatie bestaat met Horizon is er reden om hierop actie te ondernemen. De vraag werd door Carolien Sonderen gesteld, het antwoord liet nog even op zich wachten omdat het toch kennelijk niet zo eenvoudig is hier een antwoord op te geven. Misschien toch een suggestie om dergelijke gegevens in vervolg ook op wijk/dorpsniveau beschikbaar te hebben. Energietransitie: een wollig woord maar betekent zoveel als het overschakelen op andere energiebronnen. Op regionaal niveau hebben we mooie doelen geformuleerd en ons voorgenomen om vanaf 2030 energieneutraal te zijn. Wij maken ons zorgen over de haalbaarheid van deze doelstelling en hebben het College gevraagd spoedig met een plan van aanpak te komen. De tijd van risicoloze mooie beleidsnotities is nu echt voorbij. Tijdens de rondvraag hebben wij aandacht gevraagd voor een rapport uit 2012 over depressie onder jeugdigen tussen 12 en 23 jaar. Ook het antwoord hierop laat op zich wachten. OOG houdt de vinger aan de pols. Wij vragen tot slot uw aandacht voor een bijeenkomst over nieuwe energiebronnen in BS22 te Groenlo. Mogelijk ligt dit artikel nog niet in uw brievenbus wanneer deze bijeenkomst plaatsvindt, maar wellicht kunt u er dan via de site wel kennis van nemen. Datum: woensdag 29 april, tijd: 20.00 uur. Samen met ondernemers en andere partners hopen we er een innovatieve bijeenkomst van te maken. Meldt u zich wel even aan via *protected email*.   Namens fractie OOG Ronald Willering raadslid Print PDF Lees meer »

Aanleg nieuwe N18 van start

n18-map

OOG is tegen nieuwe doorsnijdingen van een N18 door het landschap van Oost Gelre. Goed dat de Gelderlander dit nog eens benadrukt.    Print PDF Lees meer »

Oogenblik “na” de Raad van 24 maart

logo OOG

Een vergadering met aanvankelijk 2, maar uiteindelijk 3 bespreekstukken. Zonnepanelen: Bij het vragenuur een vraag van onze fractie over zonnepanelen. De St. Jorisschool heeft onlangs het goede initiatief genomen om zonnepanelen te plaatsen en hier vooral de kinderen van de basisschool bij te betrekken. Zo hoort het, goed voorbeeld doet goed volgen. We hebben gevraagd of het College eraan kan bijdragen dat dergelijke initiatieven ook elders worden genomen. Uiteraard wisten wij dat dit niet tot het domein van het College behoort, gaat om vrijheid van onderwijs, een groot goed. Wat hier natuurlijk achter schuilt is dat het College kan en moet uitdragen dat zonnepanelen de toekomst zijn en hier zelf, bijvoorbeeld door plaatsing op gemeentelijke gebouwen, het voortouw in moet nemen. Met dit laatste zit het wel goed hebben wij mogen beluisteren. Bestemmingsplan buitengebied: Als hamerstuk stond een wijziging van het bestemmingsplan buitengebied, om precies te zijn de Eefselerweg geagendeerd.  Een bestemmingsplan bepaalt wat er met de ruimte binnen de gemeente mag. Speciaal voor dit agendapunt sprak de heer N. Domhof in namens de buurt van de Kroosdijk in Harreveld en Zieuwent, om hun zorg uit te spreken over de gevolgen die dit besluit mogelijk ook kan hebben voor de plannen in hun eigen buurt. Voor de Kroosdijk is namelijk het plan om 2 grote veeschuren te realiseren t.w. 1 varkensschuur en 1 kippenschuur. Het doel van de wijziging aan de Eefselerweg betrof  het uitbreiden van de veehouderij, zeugenstal en ligboxenstal van 1.5 naar 2 HA. Wij hebben met deze wijziging ingestemd omdat het de mogelijkheden voor extensieve veehouderij, kleine groepen dieren worden op een grotere oppervlakte gevoed, aanzienlijk vergroot. Ook aan deze wijziging kleven nadelen. Moeten we nu voor iedere aanvraag het bestemmingsplan buitengebied wijzigen? En wat als er nu over een half jaar “weer” een aanvraag komt, hoe zit het dan met precedentwerking? Geen gemakkelijke opgave voor het College om hierin een goede balans te vinden. Omdat voor de Kroosdijk in Harreveld afspraken voor een zgn. LOG-gebied gelden zijn beide situaties niet één op één met elkaar te vergelijken. OOG hecht er waarde aan ook deze ontwikkelingen aan de Kroosdijk nauwlettend te volgen. Vrijetijdseconomie: Het College heeft aangegeven wat globaal de gedachten zijn over de toekomst van toerisme en vrije tijd. Het gaat om plannen die uitgewerkt moeten worden en daarom als open deuren overkomen. Toch heeft het College wel laten zien oog te hebben voor het kleinschalige karakter van de Achterhoek. Het buitengebied is niet alleen het domein van de boeren. Ook andere soorten van werkgelegenheid kunnen hier prima bestaan, zeker wanneer we allemaal beschikken over snel internet. Overigens kunnen de belangen van de agrariër en toerist ook prima hand in hand gaan. Omdat het College op dit punt een duidelijke keuze heeft gemaakt hebben wij hier dan ook van harte mee ingestemd. Het College nam het advies van OOG om tot een evenementenkalender te komen ter harte, dit om te voorkomen dat er binnen Oost Gelre te veel tegelijk wordt georganiseerd. Aankoop perceel Eikendijk: omdat we in zuidelijk Lichtenvoorde de voeten niet droog houden bij hevige regenval moest er een oplossing worden gevonden voor waterberging op de Schans en ook langs de N18. Verder wordt het hierdoor makkelijker om bestaande evenementen in de Schans te faciliteren. Het perceel Eikendijk betrof ook de beoogde locatie voor een camping. Middels een zogeheten driehoeks-deal waarbij naast de gemeente ook het Waterschap, voornaamste financier, en de MACL, Lichtenvoordse auto- en motorclub, betrokken waren is de campingeigenaar uitgekocht. Door de uitruil van de woonbestemming heeft de MACL het recht elders een woning te realiseren. De aanvraag hiervoor zal door de raad geaccordeerd worden. Wij zien het probleem van waterberging en roepen hierbij de grote overlast in 2010 in herinnering; actie was noodzakelijk. We hebben dan ook ingestemd met dit voornemen.     Namens de fractie van OOG Ronald Willering raadslid Print PDF Lees meer »

PvdD-motie in kamer over mestvergister

logo OOG

De Partij voor de Dieren (PvdD) heeft gisteren in de Tweede Kamer een motie ingediend om de vergunning voor de beoogde biovergister op de Laarberg bij Groenlo op te schorten. Kamerlid Esther Ouwehand van de PvdD wees op de motie van Onafhankelijken Oost Gelre (OOG) die door de gemeenteraad in Oost Gelre is aangenomen. Daarin wordt de provincie opgeroepen eerst de zorgen voor de leefomgeving weg te nemen, alvorens de vergunning te verstrekken. Over de PvdD-motie wordt volgende week gestemd. Bron: De Gelderlander 18-3-2015 Print PDF Lees meer »

Motie OOG over mestvergister krijgt meerderheid in de gemeenteraad

logo OOG

Een enigszins onverwachte uitslag en daarom onze waardering aan de partijen die met ons meegingen. De oude liberalen (VVD) en de nieuwe liberalen (NLOG) stemden jammer genoeg tegen. Een gemiste kans voor deze partijen om ons te steunen in een motie die juist breed gedragen had moeten worden omdat het van invloed is op de toekomst van Oost Gelre. Ook een gemiste kans voor deze twee partijen om naar de inwoners van Groenlo te luisteren. Ze horen de bezwaren uit de Grolse bevolking waarschijnlijk wel maar doen er niets mee, spelen liever verstoppertje en komen pas in beweging als het te laat is. De plannen van de vergister zijn alom bekend: acht voetbalvelden groot, een toren van 22 meter hoog, 20 miljoen m3 bruin gas, etc. Die plannen zijn ook bij NLOG en VVD bekend. Waarom nemen deze partijen geen verantwoordelijkheid? Ze vinden het kennelijk niet belangrijk. Daarom vroegen wij ook een hoofdelijke stemming zodat nu bekend is welke raadsleden tegen hebben gestemd.   Waarom is het zo belangrijk dat deze motie is aangenomen. Het is belangrijk omdat het besef dat slechts duurzame oplossingen een toekomst hebben begint door te dringen. Wij als OOG beseffen maar al te goed dat de landbouwsector een belangrijke bijdrage levert aan onze economie.  Zowel in de Achterhoek als landelijk. En ook dat er voor dit jaar al een wettelijke verplichting ligt bij de boeren om regionaal het mestoverschot te verwerken. De landbouw levert ook een belangrijke bijdrage aan onze export. Dat realiseren wij ons terdege, maar de groei van deze sector moet kritisch worden gevolgd en mag niet ten koste gaan van ons leefklimaat.   “Is dat dan een taak van een gemeenteraad?”, horen wij de tegenstemmers al zeggen. Nee natuurlijk, die taak ligt vooral in Den Haag. Maar waar denk u dat Den Haag zijn ideeën vandaan haalt? Die komen onder andere uit de regio en omdat het mestoverschot hier ter plaatse een probleem vormt mogen wij ons er wel degelijk mee bemoeien. En wij moeten ook vooral laten horen waar we de streep trekken. Onevenredige groei van de landbouw en veeteelt in ons buitengebied zal het leefklimaat schaden.   Waarom is bioraffinage of mestvergisting dan niet duurzaam. Wij geven een voorbeeld: Door zakdoekjes te kopen gaat uw verkoudheid niet over. Als u op langere termijn iets aan die steeds terugkerende verkoudheid wilt doen dat is het zaak om iets te doen aan uw weerstand. Dat is een duurzame oplossing. Zakdoekjes helpen slechts bij een tijdelijk ongemak. Zo zit het ook met de mestvergister. Ook daar geldt dat het beter is om de hoeveelheid mest terug te dringen. Dat is nog een lange weg en dat beseffen wij alleszins. Maar ergens moet je beginnen. 1 dag in de week geen vlees. Dat lijkt ons een goed advies in de richting van een duurzamere maatschappij.   Fractie OOG Print PDF Lees meer »

Opinie: OOGenblik voor de Raad

schone container

Zo, zei een goede bekende van ons op 9 februari, Ik heb vandaag voor het eerst dit jaar een kleine zak restafval naar de ondergrondse container gebracht. En daar zit precies de kern van het succes. Minder restafval en meer afval dat kan worden hergebruikt. OOG heeft het belang van afvalscheiding altijd bepleit. Minder afval voor de verbrander en dat is in het belang van ons allemaal. Het was aanvankelijk nog wat wennen. Het nieuwe systeem kon rond de jaarwisseling de hoeveelheid aangeboden afval niet aan en het was in de eerste dagen van januari een rommeltje op straat. We zijn nu 6 weken verder en het gaat al veel beter. Af en toe staat er nog vuilnis naast de ondergrondse container, maar de mensen pakken het nieuwe systeem goed op. De gemeente en de Rova hebben in de afgelopen weken snel ingegrepen in die gevallen waarbij er toch vuilnis terecht kwam op plekken waar dat niet de bedoeling was. Goed voorbeeld doet goed volgen. Het negatieve commentaar van de eerste weken heeft plaats gemaakt voor een goed gevoel dat iedere welwillende burger met afvalscheiding meewerkt aan een beter milieu. Dankzij het andere systeem komt er veel minder restafval. In de afgelopen 10 jaar produceerden wij met elkaar 210 kg huishoudelijk restafval per persoon per jaar. Dat ging of naar de vuilstort of naar de verbrander. Bij goede afvalscheiding zal dat dit jaar teruggaan naar 30 kg per persoon per jaar. De afvalberg wordt dus 7 keer zo klein. Dat hebben mooi met elkaar bereikt door goed samen te werken. Print PDF Lees meer »

woningeigenaren groenlo in gesprek over onderhoud en energiebesparing

GevuldeKoekenKlein

Onder de noemer ‘Samen naar Beter’ wordt binnenkort gestart met onderhoudswerkzaamheden en energetische verbeteringen van woningen in Groenlo. Hiervoor komen huurwoningen van De Woonplaats in aanmerking, maar ook woningeigenaren uit Groenlo krijgen de mogelijkheid om hun woning te verbeteren. Modelwoning Als proef is een woning aan de J.F. Kennedylaan 12 reeds opgeknapt. Deze dient als modelwoning en is om de week op dinsdag geopend voor belangstellenden. In de woning is te zien welke maatregelen zijn getroffen en te ervaren welke gevolgen dit heeft voor het wooncomfort en de uitstraling. Verschillende huurders en woningeigenaren uit Groenlo hebben inmiddels een bezoek gebracht aan de modelwoning en hun interesse laten blijken. Geïnteresseerde huurders kunnen in de modelwoning een afspraak maken met bouwbedrijf Reinbouw, dat de werkzaamheden in opdracht van De Woonplaats zal uitvoeren.     verduurSaam Geïnteresseerde woningeigenaren worden door verduurSaam benaderd. Wij geven woningeigenaren onafhankelijk advies en vrijblijvende informatie over energetische verbeteringen van de woning. Dit zijn bijvoorbeeld isolatie, zonnepanelen of energiezuinige apparaten. Eventueel kunnen deze energetische verbeteringen worden gecombineerd met onderhoudswerkzaamheden als kozijn- of vloervervanging. Gevulde koekengesprek Geïnteresseerde woningeigenaren worden door ons uitgenodigd voor het zogenoemde gevulde koekengesprek. Hierbij gaat een kleine groep woningeigenaren met elkaar in gesprek over de mogelijkheden en eventuele gedeelde interesses of wensen. Ook kan hierbij worden gezocht naar gezamenlijk voordeel. Inmiddels is het eerste gevulde koekengesprek achter de rug. Een groep van 5 woningeigenaren ging in de modelwoning met elkaar in gesprek over onder meer isolatie en zonnepanelen. Door samen verder te kijken naar de mogelijkheden, kan een hoop tijd worden bespaart en eventueel gezamenlijk voordeel worden behaald. Ook iets voor u? Bent u als woningeigenaar ook geïnteresseerd in de mogelijkheden om rendabel energie te besparen en uw woning te verbeteren? Dan nodigt verduurSaam u graag uit om een gevulde koekengesprek te organiseren. Als u minimaal 5 buren bij u thuis uitnodigt, komen wij bij u langs voor een gratis onafhankelijk gesprek. Als tegenprestatie krijgt de gastbewoner een gratis verduurSaam-adviesgesprek t.w.v. €50,-, waarbij de persoonlijke wensen en mogelijkheden in kaart worden gebracht. Contact Als u meer wilt weten over het gevulde koekengesprek of een gesprek wilt organiseren, dan kunt u contact opnemen met verduurSaam via telefoonnummer 0900 – 20 21 020 of via info@verduursaam.nl. Bent u huurder van De Woonplaats en geïnteresseerd in dit project? Bekijk meer informatie op www.samennaarbeter.nu of neem contact op met Reinbouw via telefoonnummer  0313-49 19 39 of info@samennaarbeter.nu. Kijk voor meer informatie over de wijkaanpak hier. Bron: verduurSaam Print PDF Lees meer »

13 maart: thema avond ‘Vitale leefomgeving’

Programma Stad Groenlo

Op donderdag 13 maart organiseert OOG een openbare thema avond over "Vitale leefomgeving, van plannenmakerij tot uitvoering!” De avond begint om 20.00 uur en vin dt plaats bij BS22 aan de Beltrumsestraat 22 in Groenlo. De toegang is gratis. In Groenlo bruist het momenteel: burgers, verenigingen, ondernemers en gemeente werken volop aan plannen om de (binnen)stad vitaler en toekomstbestendiger te maken. Anke Sitter, Linda Commandeur en Arjan Hagens gaan deze avond kort in op de rol die BS22 en de Stadsmanagers spelen in dit veranderingsproces. Ze geven op verrassende wijze weer hoe je van een idee naar de uitvoering van een plan kunt komen. Helder wordt hoe ieder een rol zou kunnen nemen in het proces om Groenlo en Oost Gelre vitaler te maken. Lees meer »

Noordtak grote bedreiging voor leefbaarheid in Oost Gelre

Noordtak Betuwelijn

De Noordtak - de goederenspoorlijn die door de Achterhoek zou moeten worden aangelegd als vervolg op de Betuweroute - is weer volop in het nieuws. De Rotterdamse haven wordt verder uitgebreid dus moet er volgens de havenlobby een brede betonstalen streep dwars door het hart van de Achterhoek en Oost Gelre worden getrokken. Zij krijgen daarbij landelijke steun van met namen VVD en CDA. Dit betekent dat er 60 goederentreinen per dag – met langskomen op een steenworpafstand van de kernen van o.a. Groenlo, Lievelde, Lichtenvoorde, Zieuwent, Harreveld en Vragender. Deze goederentreinen vervoeren ijzererts, kolen en chemicalien naar Duitsland. Lees meer »

OOG is klaar voor de verkiezingen!

Vincent_Rene

Onder het motto ‘Met OOG voor mens en omgeving’ maakt Onafhankelijken Oost Gelre (OOG) zich op voor de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart aanstaande. In de afgelopen weken heeft u al kennis kunnen maken met een aantal van onze kandidaten. Deze week is het woord aan de nummers één en twee op de lijst: Vincent van Uem en René Hoijtink. Lees meer »