Oogenblik na de Raad van 14 juli

Het was me het avondje, of de nacht wel. Voor de vakantie moesten er nog veel besluiten worden genomen. Dat is eigenlijk raar als je je bedenkt dat de raadsvergadering ervoor de agenda zo goed als leeg was en de lichten om 21.15 konden worden gedoofd. Puntje van de planning dat de volgende keer anders moet! Het is onmogelijk om alle punten toe te lichten.

De zaal zat vol met  mensen van de Hameland. Logisch want het ging om voor hen een belangrijk punt, namelijk het opheffen van de gemeenschappelijke regeling waarvan de gemeenten Aalten, Haaksbergen, Berkelland, Winterswijk en oost Gelre deel uitmaken. Gemeenten zijn nu zelf verantwoordelijk voor uitvoering van de Participatiewet. In de afgelopen raadsvergadering is besloten de Gemeenschappelijke regeling op te heffen waardoor er op een zorgvuldige wijze een plan gemaakt kan worden waarin de toekomst van medewerkers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt optimaal gegarandeerd is.

Eigenlijk was het besluit tot ontmanteling dinsdag al genomen omdat de andere gemeenten al hadden ingestemd. Hieruit blijkt maar weer hoe ondoorzichtelijk een Gemeenschappelijke regeling is; het is heel moeilijk om op een democratische manier tot een goede besluitvorming te komen die iedereen nog snapt ook. Complimenten aan de inspreker van de Ondernemingsraad die blijk gaf van een constructieve houding richting de toekomst, hier kunnen we nog veel aan hebben.

Basismobiliteit: Vanaf 2017 houdt de Regiotaxi op te bestaan. Hiervoor in de plaats komt een systeem waarbij de gemeenten de regie krijgen. Openbaar vervoer en vervoer voor mensen met een beperking worden zoveel als mogelijk samengevoegd. Meer ruimte voor lokale ondernemers maar wel samenwerking met andere gemeenten in de regio. De Raad kon zich vinden in de uitgangspunten welke nog nader worden uitgewerkt. Belangrijk is dat gemeenten zelf maatwerk blijven leveren aan hun inwoners en dat het geen lappendeken van compromissen wordt.

Kadernota: de Kadernota is eigenlijk een opmaat naar de Begrotingsraad in november en een document waarin de hoofdlijnen van beleid en financiële kaders voor het komende jaar worden toegelicht door het College. We liggen goed op koers, dat compliment mogen we best aan het College maken. Jammer dat de verbouwing van het Gemeentehuis in Lichtenvoorde niet op schema loopt en niet zoals afgesproken eind 2015 gerealiseerd wordt. Iedere maand uitstel betekent namelijk een extra kostenpost omdat we dan minder op de exploitatie kunnen besparen.

Automatisering: we hebben begrepen dat de lasten voor de gemeentelijke automatisering met 160.000 zijn toegenomen en dat het erop lijkt dat dit structurele, dus jaarlijks terugkerende, lasten worden. Niet erg als hier een andere besparing tegenover staat. Het College moest het antwoord schuldig blijven op de vraag om welke besparingen het dan gaat. Incidentele kosten moeten we niet te makkelijk structureel maken als we niet weten welk doel dit dient; voor dit bedrag kunnen we een sportclub behoorlijk van kunstgras voorzien. We hebben aandacht gevraagd voor het openbaar vervoer naar Duitsland. Weet u hoelang u er over doet om van Lichtenvoorde naar Bocholt te gaan met het openbaar vervoer? Ik durf het antwoord hier niet op te schrijven maar wel de toezegging te doen dat diegene die dit lopend sneller kan van OOG een bos bloemen krijgt; ik kan u zeggen dat de kans aanwezig is dat we die bos moeten overhandigen. Alle gekheid op een stokje: het is te gek voor woorden dat we de mond vol hebben van samenwerking met Duitsland maar dat we het op dit punt verschrikkelijk laten afweten.

Duurzaamheidslening: inwoners hebben de mogelijkheid om hun woningen te verduurzamen en hiervoor tegen een tarief van 1 procent bij de gemeente geld te lenen. Deze regeling is zo succesvol dat de middelen zijn uitgeput. Wij hebben ingestemd met het voorstel om nog eens 250.000 ter beschikking te stellen; nieuwe aanvragen liggen al te wachten en het is voor mensen natuurlijk een mooie kans iets te doen aan verduurzaming van woningen. Overigens gaat het om een lening en komt het geld  weer terug bij de gemeente.

Ik wens u allen een geweldige vakantie!