• OOG IS EEN ONAFHANKELIJKE PARTIJ

  VOLLEDIG GERICHT OP GEMEENSCHAPPELIJKE AANGELEGENHEDEN

 • WIJ BETREKKEN INWONERS

  EN BELANGHEBBENDEN ZO VROEG MOGELIJK BIJ HET MAKEN VAN BELEID

 • OOG VOOR LOKALE SITUATIES EN THEMA'S

  WIJ LUISTEREN NAAR WAT LEEFT IN DE SAMENLEVING

Standpunten gericht op mens en omgeving

In ons verkiezingsprogramma (klik hier voor ons verkiezingsprogramma) voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 heeft OOG een aantal standpunten geformuleerd. Hieronder hebben wij ze kort voor u samen gevat:

 1. OOG STAAT VOOR LEEFBAARHEID IN ELKE KERN VAN OOST GELRE
  De leefbaarheid in onze acht kernen van Oost Gelre is van essentieel belang. Mensen moeten goed kunnen wonen en leven binnen hun eigen omgeving. Dat is afhankelijk van bepaalde voorzieningen. Elke kleine of grote kern in Oost Gelre heeft zijn eigen karakter en het is belangrijk om dat te behouden. We moeten OOG hebben voor voorzieningen die van groot belang zijn in elke kern.
 2. OOG STAAT VOOR DUURZAAMHEID
  Aandacht voor duurzaamheid en milieu zit in de genen van OOG. Er worden de komende jaren op dat gebied grote investeringen gevraagd van burgers en het bedrijfsleven. Maar die investeringen leveren ook veel baten op. Een ecologisch neutrale voetafdruk moet in principe voor iedereen gelden. We willen  de energietransitie de komende 4 jaar versnellen. Ook de biodiversiteit binnen onze gemeente dient weer op peil gebracht te worden.
 3. OOG VOOR EEN ECONOMISCH GEZICHT
  Om de demografische krimp het hoofd te bieden, is een degelijke, structurele economische ontwikkeling waarbij de leefbaarheid in onze gemeente wordt versterkt, belangrijk. Daarom wil OOG nog meer inzetten op belangrijke vestigingsfactoren zoals bereikbaarheid (fysiek en digitaal) en arbeidskrachten (kwantitatief en kwalitatief).
 4. OOG STAAT VOOR PASSENDE WONINGBOUW VOOR IEDEREEN
  In het kader van leefbaarheid speelt de woningmarkt en woningbouw een grote rol. Het is van belang dat Oost Gelre de juiste voorwaarden schept om een aantrekkelijke en leefbare gemeente voor jong en oud te blijven. Ons credo: behoud een gezonde woningmarkt: bouwen naar behoefte!
 5. OOG STAAT VOOR EIGEN INITIATIEVEN EN INZET VAN BURGERS
  Samenwerking met burgers en burgerorganisaties vindt OOG zeer belangrijk. De dienstverlening aan de burgers dient gekenmerkt worden door de “ja mits”- benadering. Burgerinitiatieven worden begroet en verdienen ondersteuning.
 6. OOG STAAT VOOR EEN SOCIAAL GEZICHT
  OOG hecht sterk aan een goed sociaal beleid en streeft naar een samenleving waar plek is voor iedereen en waar iedere inwoner volwaardig kan meedoen en men omziet naar elkaar. Een streng maar rechtvaardig sociaal beleid.
 7. OOG HEEFT OOG VOOR CULTUUR, TOERISME EN SPORT IN DE SAMENLEVING
  Tradities, gebruiken en sport zijn belangrijk voor de leefbaarheid en het verbinden mensen in Oost Gelre. Ons verenigingsleven en het behoud van ons Oost Gelrese erfgoed zijn hierbij van groot belang. OOG zet in op het behoud en de ontwikkeling hiervan. Hierbij gaat het niet alleen om waarden en normen of de streektaal, maar zeker ook om ons landschap.

Wilt u meer weten over onze standpunten? Klik hier voor ons verkiezingsprogramma.