Amendement op het raadspamflet

Tijdens de raadsvergadering van 10 mei 2022 (live te volgen via (https://oost-gelre.raadsinformatie.nl/live) wordt bij punt 10 het raadspamflet besproken, OOG is van mening dat dit pamflet niet helemaal volledig is en heeft daarom het volgende amendement uitgedragen:

Amendement behorende bij punt 10 Raadspamflet

 

Overwegende dat:

Een door de Raad unaniem gedragen Raadspamflet een geweldige impuls geeft aan de nieuwe raadsperiode;

Dat in tijden waarin inwoners te maken zullen krijgen met zeer ingrijpende zaken als gevolg van ontwikkelingen op het wereldtoneel de Raad over de grote onderwerpen eenheid moet uitstralen;

Dat gelet op het bijzondere karakter van dit pamflet Oost Gelre een voorbeeldfunctie kan vervullen voor andere gemeenten;

Dat voorwaardelijk voor een breed gedragen raadspamflet is dat dit uitgevoerd wordt door een breed gedragen samenstelling van het College en dat het College zich niet enkel en alleen beperkt tot een krappe meerderheid in de Raad.

 

Besluit:

Het Raadspamflet 2022-2026 vast te stellen en de formateur de opdracht mee te geven eerst met de grote 3 partijen, CDA, VVD, OOG om tafel te gaan om mogelijkheden om tot samenwerking te komen te onderzoeken.

“Een amendement is een voorstel tot wijziging van een ontwerpbesluit. Als de meerderheid van de raad voor het amendement stemt, wordt het oorspronkelijke ontwerpvoorstel gewijzigd.”