OOG op de omgevingsvisie

De titel van de Omgevingsvisie heet “Groen en Verbonden. Klinkt veelbelovend. Het zou ook uit kunnen lopen op een teleurstelling. De Omgevingsvisie laat de uitdagingen voor de toekomst zien. Er is veel ambtelijke ambitie, er zijn veel nieuwe regels om rekening mee te houden en dan willen de inwoners, verenigingen en andere belanghebbenden ook nog van alles. Een puzzelstuk. We zouden met deze visie gemakkelijk 2 keer de oppervlakte van Oost Gelre kunnen vullen. Onderweg naar 2040 zullen er duidelijke keuzes gemaakt moeten worden. Groen en de verbondenheid in onze leefomgeving: Ze gaan strijden om voorrang op het kleine stukje Oost Gelre.

Daarom hadden we graag gezien dat de titel “Verbonden in het Groen” zou luiden. Want daar gaat het OOG om. Verbondenheid van inwoners, bedrijven en agrariërs om onze leefomgeving groen te maken. Een toekomst voor ons allemaal. In de kernen maar ook in het buitengebied. Duurzame woningbouw. Verduurzamen van ons energiegebruik. Schone vormen van bedrijfsvoering. Daarin is geen plaats voor groter, groter, groter en meer, meer, meer. Geen plek voor grootschalige bedrijfshallen. Geen schaalvergroting meer in de landbouw. Stop met het verder intensiveren van de landbouw en geen megastallen. Voorkom dat investeerders van buiten de Achterhoek gronden op kunnen kopen van stoppende agrariërs. Zij zijn vooral uit op winstmaximalisatie en geven weinig om onze unieke leefomgeving. Het roer moet om. Wij steunen natuur inclusief boeren en ook ecologisch boeren. Geef alternatieve bedrijfsvoering in lege stallen een kans en denk niet meteen in beperkingen. Belangrijk is dat deze bedrijfsvoering landschappelijk goed wordt ingepast. Geef vol ruimte aan klimaat adaptieve maatregelen en meer retentiegebieden. Maak hierbij gebruik van vrijkomende agrarische percelen en zorg dat het water in ons gebied blijft. We zouden graag een actief beleid zien voor landschapsherstel en versterking waarin het kleinschaliger kampenlandschap terugkeert, dat bij de ruilverkavelingen verloren is gegaan. Keer terug naar de basis, het historische cultuurlandschap van de Achterhoek. Dat trekt toerisme aan en stimuleert recreatie. Plant meer bomen in de kernen als maatregel tegen steeds vaker voorkomende hittestress. Zorg voor bescherming van beeldbepalende bomen. Als voorbeeld wil ik noemen de plataan op het schoolplein van voorheen de Pastoor van Ars. Niet omhakken uit efficiëntie overwegingen in het kader van nieuwbouw, maar een duurzame inpassing in het nieuwe woningbouwplan. Ook willen we dat landschappelijke inrichtingsmaatregelen serieus worden genomen. Niet hier en daar een boompje op een tekening, maar een gedegen en structurele inpassing als de kans zich voordoet. Zorg vervolgens voor een goede handhaving op de uitvoering. Breek langdurig leegstaande stallen af.

Veel van onze visie vinden we terug in de Omgevingsvisie. Daar zijn wij blij om. Onze complimenten aan de ambtenaren. Nu gaat het er om wat besloten wordt in de omgevingsprogramma’s die we de komende tijd zullen zien. Wordt het “Groen” in de omgevingsvisie beperkt tot gras en mais en krijgt de economie zoals vaak de voorrang? Of wordt er daadwerkelijk invulling gegeven aan de balans tussen agrarische activiteiten en natuurherstel waar de omgevingsvisie over schrijft? Durven het college en de raad de stap te zetten om onze omgeving naar het echte “Groen” te veranderen die niet besmet is met round-up en pesticiden? We gaan het de komende tijd zien als de omgevingsprogramma’s concreet worden. Daarom is onze boodschap aan raad en college: Heb het lef om vernieuwend te denken. Laten we verbinden in het groen!