Skip to content

OOG en OOR voor Oost Gelre

Democratie zonder politiek.

OOG verkiezingsprogramma 2022 – 2026

Dit is eigenlijk geen verkiezingsprogramma. Wij willen alleen laten zien wat wij de komende 4 jaar voor de inwoners van Oost Gelre willen betekenen.

Wij houden ook niet meer van politiek. Zeker niet als we in de laatste twee jaar zien hoe er landelijk in Den Haag aan politiek wordt gedaan. Men is meer bezig met zichzelf dan met de inwoners.

In Oost Gelre kan het ook beter. Lange raadsvergaderingen, lange commissievergaderingen, heel veel ander overleg, ellenlange debatten om elkaar politieke vliegen af te vangen. Dat is verspilde energie, die energie moet in de gemeenschap gestoken worden. OOG gaat daar niet meer aan mee doen. Wij geven vanuit onze democratische positie al onze aandacht aan de mensen in alle plaatsen en kernen van Oost Gelre. De kiezer bepaalt hoe groot onze positie wordt. Dat is democratie.

Democratie mag nooit verloren gaan. Inwoners hebben het recht hun stem uit te brengen op mensen in wie ze geloven. Mensen die het beste voor hebben voor de inwoners.

Onafhankelijken Oost Gelre (OOG) is de echt onafhankelijke lokale (plaatselijke) partij in Oost Gelre. OOG laat zich bij het bepalen van haar acties en plannen niet leiden door de landelijke partijen.

Wij zijn een plaatselijke partij en wij gaan uit van de situatie in Oost Gelre. Wij hebben in de eerste plaats OOG en OOR voor onze inwoners.

In de volgende 10 OOGpunten zult u zien dat wij vol inzetten op onze inwoners en al hun vrijwilligersorganisaties. We hebben daar flink wat geld voor over. Elke euro, die in de inwoners en hun organisaties wordt gestopt, zorgt ervoor dat de gemeenschap goed functioneert. Dat zorgt voor geluk en voorkomt vele problemen.

Wij zijn voor samenwerking in ons gemeentebestuur. Dat in de eerste plaats.

Wij zijn voor samenwerking in de regio om de kwaliteit van leven binnen onze gemeente en in de regio Achterhoek verder te verbeteren.

OOG stáát voor Oost Gelre.

Hierna volgen onze 10 OOGpunten verdeeld in heldere speerpunten. Hier staan en gaan we voor.

Namens OOG (Onafhankelijken Oost Gelre)

Hans Scheinck, lijsttrekker

Oost Gelre, januari 2022

OOGPUNTEN

  1. OOG voor leefbaarheid in elke kern
  2. OOG voor een andere energiehuishouding
  3. OOG voor een gezonde economie
  4. OOG voor maximale woningbouw
  5. OOG voor initiatieven en plannen van inwoners
  6. OOG voor een sociaal gezicht
  7. OOG voor veiligheid
  8. OOG voor cultuur en sport
  9. OOG voor samenwerking
  10. OOG voor gezonde, transparante gemeentelijke financiën

1. OOG voor leefbaarheid in elke kern

Leefbaarheid is het begrip waar het in de 8 kernen van Oost Gelre om draait. Onze inwoners moeten in hun eigen kern goed kunnen wonen, werken in een groene omgeving. OOG heeft daarbij ook OOG voor het unieke karakter en de bereikbaarheid van elke kern en zal zich inzetten om deze ook te stimuleren en in stand te houden.

Speerpunt : Geen noordtak

GEEN noordtak van de Betuwelijn die de verbindingen tussen de kernen doorsnijdt.

Speerpunt : Basisscholen

– Nabijheid van basisonderwijs in elke kern.

Speerpunt : Bedrag per inwoner voor initiatieven

– OOG steunt particuliere initiatieven die bijdragen aan de leefbaarheid in wijk of kern
Daarom wil OOG dat elke kern een vast bedrag ontvangt; daarbij denken wij aan €1 per inwoner voor eigen kleinere, vergunningsvrije initiatieven. Ook om te stimuleren daar waar inwoners het beter weten ook de mogelijkheid hebben die eigen verantwoordelijk te nemen
Een initiatief van inwoners kan met één aanvraag worden ingediend.
OOG denkt altijd vanuit de inwoner met het ‘ja-mits’ principe.

2. OOG voor een andere energiehuishouding

Duurzaamheid geldt voor OOG als uitgangspunt. Mensen en hun activiteiten mogen de natuur en het milieu niet meer belasten. Dat heet een ecologisch neutrale voetafdruk.
De economische ontwikkeling mag niet meer ten koste gaan van de gezondheid van mens en dier.
Bij OOG is altijd het uitgangspunt ‘DE VERVUILER BETAALT’.

Speerpunt : Overheid als voorbeeld

– De gemeente draagt bij aan een energieneutraal Oost Gelre in 2030:
o De gemeentelijke voertuigen zijn energieneutraal
o Gemeentelijke gebouwen zijn energieneutraal
o Het laadpalennetwerk wordt in elke kern uitgebreid
o Het gebruik van alternatieve energiebronnen wordt een factor bij aanbestedingen

Speerpunt : Meer capaciteit op stroomnetwerk

– De gemeente zet druk op LIANDER en TenneT om de netwerkcapaciteit op te waarderen voor het leveren en terug leveren van elektriciteit.

Speerpunt : Nul op de meter

Nul-achter-de-meter oplossingen voor onze inwoners worden voorwaarde voor bouwen.

Speerpunt : Zon in plaats van wind

Zonnepanelen op daken in plaats van windmolens.

Speerpunt : Circulaire economie

Bedrijventerreinen in Oost Gelre moet deel te gaan uitmaken van de CIRCULAIRE ECONOMIE’. Volgens het principe EER – Energiebesparing, Energieopwekking en Recycling.

Speerpunt : Biodiversiteit

De biodiversiteit in de natuur wordt versterkt, in het belang van iedereen die woont en werkt in Oost Gelre.

Speerpunt : Grondgebonden landbouw

– De gemeente steunt de ontwikkeling in de landbouw om stap voor stap grondgebonden te worden.

Speerpunt : Controle op milieu-regels

– De gemeente geeft de ODA, de Omgevings Dienst Achterhoek, de opdracht actief de milieu regels te handhaven. De ODA krijgt daarvoor extra geld van de gemeente.

Speerpunt : Investeringsfonds energiebesparing

– De gemeente maakt een investeringsfonds voor activiteiten in de gemeente die energiebesparing versnellen. De investeringsbijdrage moet worden terugbetaald.

Speerpunt : Financieel voordeel energiebesparing

– Iedereen, ook met een kleinere beurs, doet mee en moet kunnen profiteren van de financiële opbrengst van energiebesparing :
o De gemeente maakt met woningbouwcorporaties prestatieafspraken om hun woningen verduurzamen, zodat huurders minder aan gas en stroom betalen.
o De gemeente stimuleert inwoners om hun eigen woningen energieneutraal te maken
door duurzaamheidsleningen en subsidies.

3. OOG voor een gezonde economie

Alle werkgevers zijn voor onze gemeente belangrijk.

Vestigingsfactoren spelen daarbij een grote rol.
– Bedrijven, die willen uitbreiden of zich willen vestigen, moeten voldoende bedrijfsgrond in Oost Gelre kunnen vinden.
– Bedrijven moeten goed bereikbaar zijn, zowel fysiek als digitaal. Dit geldt zeker voor het regionale bedrijventerrein De Laarberg.
– De-N18 -Twenteroute- zou ongelijkvloers moeten worden tussen Varsseveld en Groenlo op een haalbare termijn. Dat heeft voorrang boven een vierbaans weg vanaf Groenlo naar Enschede.
Arbeidsmigranten, die in onze gemeente werken, moeten ook in onze gemeente kunnen wonen. Het tekort aan technisch personeel wordt daarmee verkleind. De werkgevers hebben hier ook een taak in.
– Toerisme en recreatie zijn een belangrijke economische pijlers in onze gemeente. Het Achterhoekse coulisselandschap is belangrijk voor de toerist. Herstel van dit landschap op bepaalde plekken in de gemeente zal financieel worden ondersteund.

Speerpunt : Bedrijfsterreinen

De bestaande bedrijfsterreinen blijven de belangrijkste vestigingsplekken voor het bedrijfsleven.
Kleinere bedrijfsuitbreidingen en nieuwvestigingen in kleinere kernen horen tot de mogelijkheden.
– Er worden aantrekkelijke grondprijzen aangeboden.
De samenwerking met de EUREGIO op het gebied van bedrijfsvestiging wordt uitgebreid.

Speerpunt : Bereikbaarheid

De gemeente Oost Gelre zet zich in voor de volgende ontwikkelingen :
– Vanaf de bedrijfsterreinen zijn de A1 en de A12 binnen 30 minuten te bereiken.
– Het knooppunt Oud Dijk (A12) wordt aangepakt voor een betere doorstroom.
– De verbinding van de bedrijfsterreinen met Duitsland wordt verbeterd.
– Het openbaar vervoer wordt verbeterd in de Achterhoek.
– Het openbaar vervoer richting Duitsland wordt verbeterd.
5G en glasvezel worden in heel Oost Gelre beschikbaar.

Speerpunt : Arbeidskrachten

De gemeente Oost Gelre ondersteunt :
– Een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.
– Meer aandacht voor het Techniek Onderwijs.
– Actieve betrokkenheid van het bedrijfsleven bij het beroepsonderwijs.
– De bestaande vestigingen van het beroepsonderwijs in Oost Gelre.
Statushouders moeten deelnemen aan de gemeenschap en worden opgeleid.
De samenwerking met Universiteiten en Hogescholen, zowel in Nederland als in Duitsland.

Speerpunt : Toerisme en recreatie

– De gemeente investeert de opbrengst van de toeristenbelasting één op één terug in toerisme en recreatie bijvoorbeeld voor :
o Aanleg en onderhoud van interlokale en regionale fietspaden.
o Aanleg en onderhoud van kerkenpaden met hulp van vrijwilligers.
o Aansluiting op regionale MTB-routes.
o Aanleg en onderhoud van fietsenstallingen bij toeristische plekpleisters.
o Aanleg en onderhoud van rustpunten op knooppuntenroutes.
o Versterken van het Achterhoekse coulisselandschap.
o Het behouden van cultureel, historisch en agrarisch erfgoed.

Speerpunt : Evenementen

– Evenementen worden in alle opzichten ondersteund en gestimuleerd waarbij commerciële evenementen niet financieel worden ondersteund.
Nieuwe locaties voor evenementen zijn mogelijk in goede afstemming met de buurtbewoners.
– Bestaande evenementen en nieuwe evenementen worden gelijk behandeld.

4. OOG voor maximale woningbouw

Er is in ieder geval een groot tekort aan woningen.
Jongeren komen amper aan een betaalbare woning.
Ouderen zitten vast in hun te grote huis.
De huren en de koopprijzen zijn veel te hoog geworden.
De woningmarkt is geheel uit zijn voegen gebarsten, de huizencrisis is een feit.
Waar eerst alleen de kleinere kernen met dit probleem kampten, is dit nu ook in grotere kernen aan de hand.
Er is woningnood. Daarvoor zijn allerlei oorzaken aan te wijzen. Daar gaat het OOG niet om.
OOG wil radicale oplossingen. Alle remmen moeten los.

Speerpunt: Woningbouw

Flexwoningen (tijdelijke woningen -15 jaar) op beschikbare gemeentegrond met of zonder woonbestemming. Categorie : huur.
Flexwoningen (tijdelijke woningen -15 jaar) op stukken grond die door belangstellenden worden aangedragen en waarbij de belangstellenden zelf het overleg met de buurtbewoners hebben gedaan. Categorie : huur, koop of zelfbouw.
Flexwoningen (tijdelijke woningen -15 jaar) kunnen in alle kernen gezet worden waarbij bijvoorbeeld actieve of voormalige boeren-erven interessante locaties zijn. Categorie : huur, koop of zelfbouw.
Extra woningen kunnen ook ontstaan door bestaande grote woningen te splitsen in twee woon-eenheden. Categorie : bestaande koop of bestaande huur.
– Daarnaast wil OOG alle ruimte geven aan vaste huur- en koopwoningen in alle kernen. Ook ‘zelfbouw’ is daarbij mogelijk op een eigen stuk grond. Woondroebels op voormalige agrarische erven horen daarbij.
– OOG wil geen huisjesmelkers en geen speculanten in de gemeente toelaten. Grond voor nieuwbouw is voor woningbouwcorporaties en particuliere bouw voor eigen inwoners.
Inbreiden heeft de voorkeur boven uitbreiden maar deze voorkeur mag zeker geen belemmering zijn om snel het aantal woningen te vergroten.
Prestatie-afspraken met woningbouwcorporaties worden aangescherpt op bouwsnelheid, leefbaarheid en betaalbaarheid.
– Voor alle te bouwen woningen wordt Nul-op-de-meter (energieneutraal) de voorwaarde zoals landelijk is vastgesteld.
– Bij de gemeente zelf moeten voldoende medewerkers zijn om de aanvragen voor de bouw van de woningen te behandelen. Indien nodig wordt daarvoor extra geld beschikbaar gesteld.

Flexwoningen (tijdelijke woningen van 25 -100 vierkante meter) zoals chaletwoningen, oribee-woningen, huifwagenhuisjes op wielen, kippenhuizen op actief boeren-erf (huizen met uiterlijk van ouderwetse kippenschuur), schuurwoningen, garagewoningen, mantelzorgwoningen, bungalowtype woningen, winkelpand woningen, eigen ontwerp woningen, fabriekswoningen, ……..

OOG zegt, kom maar op!

5. OOG voor initiatieven en plannen van inwoners

Samenwerken is belangrijk. In de samenwerking zit de winst. Dat geldt ook voor de samenwerking met onze inwoners. OOG wil dat inwoners zelf initiatief kunnen nemen of zelf plannen maken.
Zelfs al het gaat om zelf een dienst/activiteit uit te voeren of over te nemen van de gemeentelijke organisatie. De inwoners hebben dus het recht om de gemeentelijke overheid uit te dagen. Naast de middelen krijgen de bewoners daarmee ook de verantwoordelijkheid.
Er zijn natuurlijk in onze gemeenten al vele organisaties actief met alleen vrijwilligers. Die wil OOG nog beter ondersteunen, met name financieel. Hiervoor komt een apart jaarlijks fonds voor grote, eenmalige uitgaven.

Speerpunt : Inwoners op eerste plaats

– OOG stelt inwoners voorop. Inwoners krijgen een stem door middel van initiatiefrecht. Het recht om initiatieven en plannen te agenderen. Inwoners moeten iets in kunnen dienen wat zij van belang hechten voor hun wijk en buurt en de raad vragen om een besluit te nemen.
Bij de beoordeling van het initiatief of plan gaat de gemeente uit van het “ja-mits-principe”.
Een goedgekeurd initiatief of plan krijgt ook een financiële ondersteuning van de gemeente.

Speerpunt : Vrijwilligersfonds

– Voor bestaande vrijwilligersorganisaties komt er een jaarlijks fonds van € 250.000,- voor grote eenmalige uitgaven (‘vrijwilligersfonds’).

6. OOG voor een sociaal gezicht

Een sterke gemeenschap is een sociale gemeenschap. Een gemeenschap waar OOG is voor iedereen. Waar voor iedereen een plek is en iedereen gelijkwaardig is en meetelt. OOG streeft naar zo’n gemeenschap waarin iedereen volwaardig meedoet.

Speerpunt : Werk voor iedereen

Beschut werken voor mensen met een beperking wordt voortgezet. Naast wonen is werken één van de belangrijkste pijlers om erbij te horen en in de samenleving mee te kunnen doen.
– Bedrijven, die aan de gemeente Oost Gelre een dienst willen verlenen of een opdracht voor de gemeente willen uitvoeren, voldoen aan het zogenaamde Social Return on Investment principe ( ‘Wat doe je er sociaal voor terug ? ‘ ).
– Het nieuwe werkleerbedrijf Fijnder is 1 januari 2022 ontstaan door een samenvoeging van de Sociale Dienst Oost Achterhoek en de sociale werkvoorziening Werkbaan Oost.
Dit nieuwe werkleerbedrijf moet zich inzetten voor meer plekken bij bedrijven voor mensen met een beperking maar zeker ook voor mensen in de bijstand. Daarnaast zorgt Fijnder voor het beschut werken en vormen van dagbesteding. De taak van het betalen van bijstandsuitkeringen blijft ook bij Fijnder.
Nieuwkomers worden geïntegreerd door hen aan het arbeidsproces te laten deelnemen. Het voorbereidende traject en de plaatsingen worden door Fijnder uitgevoerd.

Speerpunt : Samen tegen armoede

– OOG staat voor een armoedevrij Oost Gelre: OOG vindt het niet vanzelfsprekend dat armoede bij een samenleving hoort. We geloven dat we armoede kunnen stoppen als we onze krachten bundelen. Daarom werken inwoners, bedrijven, verenigingen en maatschappelijke organisaties samen:
o de Voedselbank krijgt financiële steun.
o schuldhulpverlening wordt vroegtijdig ingezet.
o armoede wordt tegen gegaan onder andere door bijzondere bijstand.
o de gemeente heeft één toegang voor voorzieningen voor werk, inkomen, maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg.
o bedrijven krijgen loonkostensubsidie als ze mensen in dienst nemen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben.
o mensen die vanuit de bijstand aan het werk gaan, mogen een bepaalde periode een deel van het loon houden zonder dat het gekort wordt op de uitkering.

7. OOG voor veiligheid

Veiligheid is een breed begrip. Het gaat daarbij niet alleen om verkeer, de verkeersdeelnemers, de wegen, wandel- en voetpaden en de inrichting daarvan, maar om ook sociale veiligheid, je te allen tijde in Oost Gelre veilig voelen. Uitgangspunt van het OOG-beleid is dat regels voor iedereen gelden om de veiligheid van iedereen groter te maken.

Speerpunt : Verkeersveiligheid

– De snelheid op alle wegen binnen de bebouwde kommen in Oost Gelre wordt overal 30 km/u, ook als er een fietspad naast ligt. Hulpdiensten en openbaar vervoer mogen daarbij niet belemmerd worden.
– Binnen de bebouwde kom worden alle kruisingen en splitsingen gelijkwaardig zodat de fietser, bromfietser, scooterrijder, scootmobieler minder risico loopt.
Voet- en wandelpaden zijn zodanig ingericht en onderhouden dat ze voor iedereen begaanbaar zijn.
– Er wordt een plan gemaakt om meer vrij liggende fietspaden in de hele gemeente aan te leggen.
Wegen zijn altijd zodanig ingericht dat de zwakste verkeersdeelnemers een optimale bescherming genieten.
– Het vrachtverkeer wordt zoveel mogelijk geweerd uit de kernen door het nemen van verkeersmaatregelen.
– Het aantal verkeersborden op de gemeentelijke wegen wordt verminderd om het overzicht in het verkeer te vergroten.

Speerpunt : Sociale veiligheid

– Het aantal BOA’s (Buitengewoon Opsporings Ambtenaar) wordt uitgebreid.
– Het voorkomen van overtredingen is beter dan het bestraffen van overtredingen.
– Er moet meer gecontroleerd worden op het naleven van de regels.
– Op plekken, die door inwoners als onveilig worden gezien, wordt verlichting geplaatst.
– De bermen rond de kruispunten en langs de fietspaden moeten in de zomer meer gemaaid worden, ecologie is prima maar gaat niet boven veiligheid of het gevoel van onveiligheid.

8. OOG voor sport en cultuur

Tradities, activiteiten en sport zijn van groot belang voor de leefbaarheid van de lokale bevolking. Zij geven karakter en verbinden de inwoners via het verenigingsleven.

Speerpunt : Verenigingen en vrijwilligersorganisaties

Verenigingen en andere vrijwilligersorganisaties krijgen een extra stimulans door het instellen van het jaarlijkse vrijwilligersfonds.
Muziekonderwijs op basisscholen en in de buitenschoolse opvang wordt gestimuleerd door een financiële bijdrage van de gemeente.
Oudheidkundige verenigingen worden ondersteund bij het uitgeven van historische publicaties.

Speerpunt : Gratis cultuur- en sportpas voor kinderen

– Deelname aan één cultuur- of sportvereniging wordt voor kinderen tot en met 12 jaar gratis en van 13 tot en met 18 jaar kunnen de ‘kindregelingen’ worden ingezet om kinderen lid te laten blijven van de vereniging.

Speerpunt : Spelen in de wijk of kern

We willen sport/ bewegen stimuleren en door het aanleggen van speeltuinen en speelveldjes. Dit bevordert ook de sociale contacten in een wijk.
Onderhoud en beheer van speeltuinen en speelveldjes in woonwijken gebeurt met inspraak en hulp van wijkbewoners en met financiële ondersteuning van de gemeente.

Speerpunt : Sport- en cultuurvisie

Een transparante sport- en cultuurvisie met gelijke rechten en plichten en met een eerlijke verdeling van subsidies. Uitgangspunt is dat er geen huur betaald wordt voor het gebruik van de gemeentelijke accommodatie of van een ruimte die door de gemeente gesubsidieerd wordt. Verenigingen met een eigen accommodatie krijgen een extra financiële bijdrage.

Speerpunt : Multifunctioneel kunstgrasveld

– Elke kern met een voetbalaccommodatie heeft recht één multifunctioneel kunstgrasveld. De aanleg en de vervanging van de toplaag (na 10 jaar) worden betaald door de gemeente. Een dergelijk veld draagt eraan bij dat senioren zolang mogelijk actief blijven en daarmee de vereniging in de kleine kern in stand houden of in de grotere kern het sportaanbod ondersteunen.

9. OOG voor samenwerking

OOG is voor regionale samenwerking in de Achterhoek.
Voorop staat dat ook de gemeente Oost Gelre direct voordeel van die samenwerking moet hebben. Samenwerking komt van twee kanten. Er moet sprake zijn van een win-winsituatie.
Oost Gelre mag niet (financieel) in dienst van de regio Achterhoek staan!

Oost Gelre moet zich zelfstandig, ONAFHANKELIJK kunnen ontwikkelen. Het welzijn en de welvaart van de inwoners staat voorop. OOG ziet daarbij extra kansen op intergemeentelijk en internationaal vlak. Namelijk samenwerking met de directe buurgemeenten en binnen de EUREGIO (Nederland-Duitsland).

Speerpunt : Intergemeentelijke samenwerking

De intergemeentelijke samenwerking met de buurgemeenten krijgt in ieder geval prioriteit op infrastructureel gebied.

Speerpunt : Regionale samenwerking

Elke samenwerking heeft als uitgangspunt een win-winsituatie.
– Oost Gelre zoekt versterkte samenwerking in de EUREGIO.
– Oost Gelre zoekt ook samenwerking met Twente.
– Oost Gelre stelt een eigen lobbyist aan die als ‘verbinder’ functioneert.

10. OOG voor gezonde en transparante gemeentelijke financiën

In de afgelopen periode is de financiële positie van Oost Gelre behoorlijk uit de pas gaan lopen. U heeft het gemerkt aan de verhoogde gemeentelijke bijdragen die in 2021 van de inwoners gevraagd werden. De extreme verhoging van de OZB voor huiseigenaren is wel het meest opvallend geweest.
Voor het jaar 2022 zijn alle gemeentelijke belastingen, heffingen en leges opnieuw verhoogd. OOG heeft die verhogingen in de gemeenteraad afgewezen maar tevergeefs.
Noodgrepen zoals de extreme verhoging van de OZB moeten echt niet kunnen.
Gezonde financiën betekent dat inkomsten en uitgaven in balans zijn en niet dat achteraf via omwegen zware financiële offers van de inwoners gevraagd worden of er een greep in de financiële reserves gedaan wordt om de begroting sluitend te krijgen.
OOG is voor transparantie, dat is een duidelijk inzicht en openlijke keuzes maken.

Speerpunt : Financieel inzicht voor inwoners

Elk halfjaar wordt er in de lokale media een financieel overzicht van baten en lasten gepubliceerd. Dit overzicht is begrijpelijk opgesteld.

Speerpunt : Onroerend zaak belasting (OZB)

– De OZB stijgt de komende 4 jaar nooit meer dan het inflatiepercentage.

Review Hans Scheinck inclusief campagne speerpunten (blad 14)
12 december 2021

BELANGRIJKSTE SPEERPUNTEN

Voor kleine initiatieven in alle plaatsen en kernen € 1,- per inwoner
Voor grote initiatieven of uitgaven een Vrijwilligersfonds van € 250.000,- per jaar

Zonnepanelen in plaats van windmolens
Meer laadpalen voor elektrische auto’s
Investeringsfonds voor energiebesparende maatregelen

Herstellen en versterken van het Achterhoeks coulisselandschap
Beter onderhoud van voetpaden en wandelpaden

Binnen de bebouwde kom alle wegen maximaal 30 km
Uitbreiding van vrij liggende fietspaden
Minder vrachtverkeer door de kernen
Lantaarns plaatsen op plekken waar mensen zich onveilig voelen

Meer samenwerking met buurgemeenten bij aanleg en onderhoud van wegen en fietspaden

Aantrekkelijke grondprijzen voor bedrijven
Betere verbinding met de A1 en de A12
Glasvezel en 5G in de hele gemeente

Toeristenbelasting voor 100% terug naar toeristische voorzieningen
Nieuwe locaties voor (meer) evenementen zijn mogelijk

Alle remmen los in de woningbouw ; vaste woningen, tijdelijke woningen / flexwoningen, gesplitste woningen, winkelpandwoningen, chaletwoningen, huifwagenhuisjes, eigen ontwerp woningen, fabriekswoningen, noem maar op. Minimale regels , maximale bouw.

Meer financiële steun voor de Voedselbank
Recht op werk voor iedereen. Mensen met een beperking, mensen in de bijstand, mensen die afgekeurd zijn, nieuwe Nederlanders

Geen huur meer betalen door verenigingen voor gemeentelijke accommodaties voor sport en cultuur
Financiële bijdrage voor het muziekonderwijs
Financiële ondersteuning bij het uitgeven van historische publicaties over Oost Gelre

Meer speeltuinen en speelveldjes in de wijken en kernen
Op elke voetbalaccommodatie één multifunctioneel kunstgrasveld op kosten van de gemeente (aanleg en vervanging)

× Hoe kan ik je helpen?